Gözlemler  ve  Görüşler
SAĞLIK  BAKANLIĞI’NIN  ARAŞTIRMALARI  VESİLESİ  İLE  HASTA  MEMNUNİYETİ
Patient  Satisfaction  on  The  Occasion  of  Studies  of  Ministry  of  Health

Cilt 29, Sayı 2, Mart-Nisan, 2014, Sayfa 118-128
Yazar
    Zeliha  ÖCEK
       Doç.  Dr.,  Ege  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  Anabilim  Dalı
 

PDFindir250,86  KB indir
 
 

Özet   Summary
İki  İki  bölümden  oluşan  bu  yazı  sağlık  hizmetlerinde  memnuniyet  kavramına  ve  bu  konuda  yapılan  araştırmaların  geçerliliğine  yönelik  bir  tartışma  ile  başlamaktadır.  İkinci  bölümde  ise  Sağlık  Bakanlığı’nın  2010  ve  2011  tarihli  “Birinci  Basamak  Sağlık
Hizmetlerinde  Hasta  Memnuniyeti”  çalışmaları  değerlendirilmiştir.
Sağlık  reformları  ile  birlikte  hasta  memnuniyetini  ölçmeye  yönelik  çalışmaların  sayısında  çok  çarpıcı  bir  artış  gerçekleşmiştir.  Diğer  yandan  bu  çalışmaların  kavramsal  bir  çerçeveye  dayanmadığını,  memnuniyetin  son  derece  subjektif  ve  karmaşık  bir  olgu
olduğunu,  elde  edilen  sonuçların  geçerlilik  ve  topluma  genellenebilirlik  açısından  çok  sınırlı  olduğunu  ortaya  koyan  kanıtlar  da  güçlenmektedir.  Sağlık  Bakanlığı’nın  çalışmalarının  da  bu  sorunlardan  yoğun  biçimde  etkilendiği  görülmektedir.  Çalışmalar
örneklem  grubu  ve  veri  toplama  yöntemi  açısından  ciddi  sistematik  hata  kaynakları  barındırmaktadır.  İl  grupları  arasında  yapılan  karşılaştırılmaların  sonuçları  sosyal  belirleyicilerin  dikkate  alınmamış  olması  nedeniyle  herhangi  bir  anlam  ifade  etmemektedir.  Sonuç  olarak  iki  çalışma  da  kavramsal  içerik  ve  yöntemsel  yaklaşım  açısından  bilimsel  araştırma  yeterliliklerini  karşılamamaktadır.
  This  article  consists  of  two  parts,  starts  with  a  discussion  on  the  concept  of  satisfaction  in  health  care  services  and  on  the  validity  of  the  studies  done  on  this  topic.  In  the  second  part  “Patient  Satisfaction  in  Primary  Health  Care  Services”  studies  of  The  Ministry  of  Health  dated  2010  and  2011  were  assessed.
Along  with  health  care  reforms,  the  number  of  studies  aiming  to  measure  patient  satisfaction  has  been  increased  dramatically.  On  the  other  hand,  strengthened  evidences  revealed  that  studies  are  not  based  on  a  conceptual  framework,  satisfaction  is  a  highly
subjective  and  complex  phenomenon  and  the  validity  of  the  results  obtained  have  important  limitations  according  to  their  validity  and  generalizability  to  the  general  population.  It  can  be  seen  that  the  studies  of  Ministry  of  Health  have  been  impacted  by  these  problems  seriously.  The  studies  contains  crucial  sources  of  biases  according  to  sample  group  and  data  collection  methodology.  The  comparison  made  between  the  groups  of  provinces  does  not  provide  meaningful  results  since  social  determinants  have  not  been  taken
into  consideration.  In  conclusion  both  of  the  studies  do  not  fulfil  the  requirements  of  scientific  researches  both  according  to  conceptual  framework  and  methodological  approach.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Hasta  memnuniyeti,  birinci  basamak  sağlık  hizmeti,  aile  hekimliği
EN: Patient  satisfaction,  primary  care  services,  family  medicine