TTB  Raporu
TTB  HALK  SAĞLIĞI  KOLU  27.  GEZİCİ  EĞİTİM  SEMİNERİ  RAPORU’’NÜKLEER  ENERJİ  VE  ÇEVRE  SAĞLIĞI,  GÖÇ,  SAVAŞ  VE  SAĞLIK  ETKİLERİ,  AİLE  HEKİMLİĞİNİN  10.  YILINDA
BİRİNCİ  BASAMAK  SAĞLIK  HİZMETLERİ”

TMA  Public  Health  Branch  27.  Mobile  Training  Seminar  Report:  “Nuclear  Energy  and  Environmental  Health,  Migration,  Armed  Confl  ict  and  Eff  ects  on  Health,First  Step  Health  Services  In  The  10th  Year  Of  Family  Medicine”

Cilt 30, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2015, Sayfa 465-474
Yazar
    Hakkı  AKTAŞ
       Arş.  Gör.  Dr.  Mersin  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.
Yazar
    Hande  CİHAN
       Arş.  Gör.  Dr.  Kocaeli  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.
Yazar
    A.  Öner  KURT
       Doç.Dr.  Mersin  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.
Yazar
    Tacettin  İNANDI
       Prof.Dr.  Mustafa  Kemal  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.
Yazar
    GES  Katılımcıları
       Türk  Tabipleri  Birliği  27.  Gezici  Eğitim  Semineri  Katılımcıları
 

PDFindir182,72  KB indir
 
 

Özet   Summary
Yirmi  yedinci  Halk  Sağlığı  Gezici  Eğitim  Semineri  06  -  11  Eylül  2015  tarihleri  arasında  “Nükleer  enerji  ve  çevre  sağlığı,  göç,  savaş  ve  sağlık  etkileri,  aile  hekimliğinin  10.  yılında  birinci  basamak  sağlık  hizmetleri”  başlığı  ile  Mersin,  Adana  ve  Hatay  illerinde
düzenlenmiştir.  Gezici  eğitim  semineri  sonucunda;  bölgede  kurulması  planlanan  nükleer  ve  termik  santrallerin  insan  ve  çevre  sağlığına  ciddi  zarar  verebileceği,  sığınmacıların  sağlığının  hem  sosyal  belirleyiciler  hem  de  sağlık  hizmet  kullanımı  açısından  çok
fazla  sorun  yaşadıkları,  aile  hekimliği  sisteminin  eşit,  ücretsiz,  ulaşılabilir  ve  nitelikli  sağlık  hizmeti  sunumu  açısından  eksikleri  olduğu  gözlemlenmiştir.
  The  27th  Public  Health  Mobile  Training  Seminar  took  place  in  Mersin,  Adana  and  Hatay  provinces  from  6  to  11  September  2015  covering  the  following  topics:  Nuclear  energy  and  public  health,  migration,  armed  confl  ict  and  its  eff  ects  on  health  and  first  step  health
services  in  the  10th  year  of  family  medicine.  Conclusions  drawn  from  the  seminar  activity  include  serious  human  and  environmental  health  threats  of  nuclear  and  thermal  plants  envisaged  in  the  region;  health  problems  faced  by  refugees  in  terms  of  both  social
determinants  of  health  and  use  of  available  health  services;  and  defects  of  family  medicine  system  in  terms  of  delivery  of  equitable,  free,  accessible  and  quality  health  services.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: çevre  sağlığı,  halk  sağlığı,  sığınmacılar,  göçmenler,  aile  hekimliği
EN: environmental  health,  public  health,  refugees,  migrants,  family  medicine