Dosya-Derleme
ADAPTİF  MELEZLENME:  HOMO  SAPİENS’İN  DÜNYAYA  YAYILIŞINDA  ETKİLERİ
Adaptive  Introgression:  The  Impacts  on  Homo  Sapiens’  Spread  throughout  the  World

Cilt 31, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2016, Sayfa 295-298
Yazar
    Nefize  Ezgi  ALTINIŞIK
       Doktora  öğrencisi.  Ostrava  Üniversitesi,  Biyoloji  ve  Ekoloji  Bölümü,  Çek  Cumhuriyeti
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Homo  sapiens  ve  diğer  homininlere  ait  genom  verilerinin  birikmesiyle  derinlemesine  incelenen  insanlık  tarihine  dair  gün  geçtikçe  yeni  bilgiler  edinilmektedir.  Son  yıllarda  yapılan  çalışmalar,  aynı  dönemde  yaşayan  arkaik  homininlerden  modern  insana  gen
akışı  olduğunu  ortaya  koydu.  Dahası  bu  gen  akışı,  Homo  sapiens’in  Afrika’dan  çıkıp  dünyaya  yayılışı  sırasında  farklı  coğrafyalara
adaptasyonu  açısından  kolaylık  sağladı.  Adaptif  melezlenme,  türümüzün  diğer  insan  türleri  ile  etkileşimini  anlamak  açısından  yeni  bir  perspektif  sağlıyor.  Bu  gen  akışının  sadece  bir  kere  ile  sınırlı  kalmadığı,  farklı  zaman  ve  coğrafyalarda  birden  fazla  sefer  meydana  geldiği  biliniyor.  Bağışıklık  sistemi  genleri  adaptif  melezlenmeden  etkilenen  genom  bölgelerinin  başında  geliyor.
  Under  favour  of  accumulation  of  genome  sequences  that  belong  to  Homo  sapiens  and  other  hominins,  new  insights  are  procured  on  human  history.  Recent  studies  revealed  that  gene  fl  ow  occured  from  arkaic  hominins  to  modern  human.  Thus,  gene  fl  ow  made
adaptation  of  Homo  sapiens  convenient  after  spread  out  of  Africa.  Adaptive  introgression  provides  a  new  perspective  to  understand  the  interactions  between  our  species  and  other  human  species.  Genes  relevant  to  immun  system  are  the  leading  fragments  which  are  eff  ected  by  adaptive  introgression.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: adaptif  melezlenme,  gen  akışı,  homo  sapiens,  homininler
EN: adaptive  introgression,  gene  fl  ow,  homo  sapiens,  hominins