Dosya-Belge
AVRUPALI  HEKİMLER  DAİMİ  KOMİTESİ  (CPME)  TAMAMLAYICI  VE  ALTERNATİF  UYGULAMALAR  ÜZERİNE  TUTUM  BELGESİ
Standing  Committee  of  European  Doctors  (CPME)  Position  Paper  on  Complementary  and  Alternative  Treatments
Çeviri:  Dr.  M.  Murat  Civaner.  Belgeye  http://www.cpme.eu/cpme-position-paper-on-complementary-and-alternative-treatments/  adresinden  erişilebilir.
Belge  23  Mayıs  2015’te  kabul  edilmiştir.

Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 51-52
Hazırlayan
    Avrupalı  Hekimler  Daimi  Komitesi
       Çeviri:  Dr.  M.  Murat  Civaner
 

PDFindir131,23  KB indir
 
 

Özet   Summary
Bu  metin,  Comite  Permanent  des  Medecines  Europeens  (CPME  -  Avrupalı  Hekimler  Daimi  Komitesi)  örgütünün  tamamlayıcı  ve  alternatif  tıp
uygulamalarına  ilişkin  geliştirip  benimsediği  tutum  belgesidir.
  This  document,  titled  “CPME  position  paper  on  complementary  and  alternative  treatments”  was  developed  and  adopted  in  2015  by  Comite  Permanent  des  Medecins  Europeens  (CPME).


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: tamamlayıcı  tıp,  alternatif  tıp,  geleneksel  tıp,  etik,  meslek  ahlakı
EN: complementary  medicine,  alternative  medicine,  traditional  medicine,  ethics,  professional  codes