Dosya-Belge
TIPTA  UZMANLIK  DERNEKLERİNİN  GELENEKSEL  VE  ALTERNATİF  TIP  YÖNETMELİĞİ  TASLAĞI  HAKKINDAKİ  GÖRÜŞLERİ
The  Opinions  of  the  Medical  Specialty  Societies  Regarding  the  Draft  Regulation  on  Traditional  and  Alternative  Medicine
Bu  belgede  yer  verilen  uzmanlık  dernekleri  görüşleri  TTB-UDEK  tarafından  düzenlenen  10.05.2014  tarihli  Geleneksel,  Tamamlayıcı,  Alternatif  Tıp
konulu  toplantı  için  hazırlanmış  dernek  görüşleri  olup  yayımlanması  için  TTB-UDEK’ten  izin  alınmıştır  ve  başlık,  hitap,  vb,  giriş  cümleleri  dışında  herhangi
bir  şekilde  kısaltılmadan,  olduğu  gibi  yer  verilmiştir.

Cilt 32, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2017, Sayfa 62-80
Hazırlayan
    TTB-UDEK
      
 

PDFindir246,48  KB indir
 
 

Özet   Summary
Geleneksel,  Tamamlayıcı  ve  Alternatif  Tıp  Uygulamaları  Yönetmelik  Taslağı  ilk  olarak  yayımlandığı  dönemde  Türk  Tabipleri  Birliği  tarafından  Uzmanlık  Dernekleri  Eşgüdüm  Kurulu  aracılığı  ile  tıpta  uzmanlık  derneklerinden  görüşleri  istenmiştir.  Bu  yazıda  TTB’ye  yazılı  olarak  iletilen
dernek  görüşlerine  yer  verilmiştir.  Türk  Ortopedi  ve  Travmatoloji  Birliği  Derneği’nin  (TOTBİD)  Taslakla  ilgili  TTB’ye  ilettiği  görüşünün  yanısıra
“Geleneksel  ,  Tamamlayıcı  ve  Alternatif  Tıp  (GTA)  Yönetmeliği”  ile  İlgili  TOTBİD  Çalışma  Grubu  Raporuna,  Yönetmelikte  geçen  ortopedi  ve  travmatoloji  alanı  ile  ilgili  endikasyonları  içeren  on  başlığın  her  biri  için  ayrı  ayrı  Cochrane  veri  tabanı,  Dünya  Sağlık  Örgütü  (WHO)  araştırma  sonuçları,  PubMed’de  yer  alan  öncelikle  metaanaliz  ve  prospektif,  randomize  2  makalelerin  taranarak  incelenmesi  sonucu,  yönetmelik  ekinde
yer  alan  ilgili  uygulamanın  endikasyonları  ve  tedavi  etkinliği  değerlendirilmesiyle  kapsamlı  bir  çalışma  oluşturduğu  için  ayrıca  verilmiştir.
  The  opinions  of  the  medical  specialty  societies  were  asked  by  Turkish  Medical  Association  (TMA)  through  Coordination  Committee  of  Specialists’
Societies  (UDEK)  when  The  Draft  Regulation  on  Traditional,  Complementary  and  Alternative  Medicine  Practices  has  been  issued  for  the  first  time.
In  this  article,  the  opinions  of  these  societies  submitted  to  TMA  in  written  form  were  included.  The  Working  Group  Report  of  Turkish  Society  of
Orthopaedics  and  Traumatology  (TOTBID)  on  Traditional,  Complementary  and  Alternative  Medicine  Regulation  was  also  included  along  with
TOTBID’s  opinion  submitted  to  TMA,  since  it  is  a  comprehensive  study,  which  assessed  the  indications  and  treatment  eff  ectiveness  of  related
practices  listed  in  appendices  to  the  Regulation  by  reviewing  Cochrane  database,  World  Health  Organization’s  (WHO)  research  findings,  the
articles,  particularly  meta-analyses  and  prospective,  randomized  studies  included  in  PubMed  in  regard  to  each  of  ten  titles  in  the  Draft  Regulation
covering  the  indications  in  the  fields  of  orthopaedics  and  traumatology,  separately  .


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: geleneksel  tıp,  alternatif  tıp,  TTB,  uzmanlık  dernekleri
EN: traditional  medicine,  alternative  medicine,  TMA,  Specialty  societies