Dosya-Derleme
KORKUDAN  KORKMAK
Fear  of  Fear

Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 85-94
Yazar
    M.  İrem  YILDIZ
       Uzm.  Dr.,  Hacettepe  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  AD.
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Korku  ve  kaygı  çoğu  zaman  birlikte  anılan  bazen  de  yanlışlıkla  birbirinin  yerine  kullanılan,  tehdit  algısına  ikincil  ortaya  çıkan  nahoş  duygulardır.
Korku  ve  kaygı  duyguları  antik  çağdan  bu  yana  felsefe  ve  ruh  sağlığı  perspektifinden  farklı  şekillerde  kavramsallaştırılarak  bugünkü
kullanım  biçimlerine  evrilmiştir.  Korkunun  psikolojik/felsefi  bakımdan  irdelenmesinde  çoğunlukla  korku  nesnesi  ve  korkutucu  olan  üzerine
odaklanılmaktadır.  Ancak  korkuyla  ilgili  düşüncelerin  olumsuzluğu  sadece  korkunun  nedeninden  değil  korkunun  kendisinden  de  kaynaklanır.
Yani  gözden  kaçırılmaması  gereken  bir  başka  olgu  da  korkunun  kendisinden  korkmaktır.  Fenomenolojik  olarak  korku  duymak  varoluşa
ilişkin  yapısal  bir  özelliktir.  Hem  bireysel  hem  de  toplumsal  korkular  için  esas  olan  korkudan  korkunun  bertaraf  edilmesidir.  Otoritenin  güç
uygulamasından  korkmak  kişinin  eylemlerinde  özgür  olmasının  önünü  tıkarken  korkudan  korku  düşünce  özgürlüğünün  önünde  engel
oluşturur.  O  nedenle  korkuların,  korkudan  korkma  hâlinin  ve  korkuların  bireysel  kaynağı  ile  ilgili  farkındalığın  kazanılması  korkudan  özgür
olmanın  ilk  aşamasıdır.
Geliş  Tarihi    :  18.03.2017
Kabul  Tarihi    :  21.05.2017
  The  fear  and  anxiety  are  unpleasant  feelings,  which  occur  secondary  to  perception  of  threat  and  that  are  usually  associated  with  each  other,
sometimes  mistakenly  used  in  place  of  each  other.  Since  antiquity,  these  feelings  have  been  conceptualized  in  diff  erent  ways  from  the  perspectives
of  philosophy  and  mental  health  and  have  evolved  into  their  current  forms  of  use.  The  discussions  on  the  fear  with  regard  to  psychology/
philosophy  mostly  focus  on  the  object  of  fear  and  on  what  is  frightening.  However,  the  negativity  of  fear-related  thoughts  arises  not  only  from
the  cause  of  fear  but  also  from  fear  itself.  In  other  words,  another  phenomenon  that  should  not  be  ignored  is  the  fear  of  fear.  Feeling  fear,  in  terms
of  phenomenology,  is  a  structural  feature  related  to  existence.  The  elimination  of  fear  is  essential  regarding  both  individual  and  social  fears.  Fear
of  fear  hinders  freedom  of  thought  as  the  fear  from  use  of  force  by  authorities  creates  barrier  before  the  freedom  of  action.  Therefore,  gaining
awareness  about  fears,  the  phenomenon  of  fear  of  fear  and  individual  source  of  fear  is  the  first  stage  of  freedom  from  fear.
Received  :  18.03.2017
  Accepted  :  21.05.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: kaygı,  korku,  özgürlük,  itaat
EN: anxiety,  fear,  freedom,  obedience