Dosya-Derleme
HEP  DİKEN  ÜSTÜNDE:  KAYGI  VE  TÜRKİYE
Always  On  Tenterhooks:  Turkey  and  Anxiety

Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 108-112
Yazar
    Berkant  SAĞIR
       Asist.  Dr.,  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  AD
Yazar
    Tolga  BİNBAY
       Öğretim  Gör.  Uzm.  Dr.,  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  AD.
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda  günümüz  Türkiye’sinde  giderek  belirginleşen  toplumsal  kaygı  (anksiyete)  ve  görünümleri  psikanalitik  bir  bakışla  ele  alınmaktadır.
Bu  kapsamda  öncelikle  kaygı  ve  korkunun  psikanalitik  teorinin  içindeki  topoğrafyası  incelenmektedir.  Kaygı  ve  korku  arasında,  tehdit
edici  nesnenin  varlığı/yokluğu  ayrımı  yapıldıktan  sonra  toplumsal  kaygı  kavramı  Freud’un  erken  ve  geç  dönem  yapıtları/yaklaşımı  ile  ele
alınmaktadır.  Freud’un  kaygıyı  açıklaması  iki  yan  taşır:  Psikanalizin  erken  dönem  dürtü  yaklaşımına  göre  cinsel  dürtüler  ve  bu  dürtülerin
bastırılması,  suçluluk  duygusuna  ve  kaygıya  yol  açar.  Psikanalizin  ikinci  dönem  yaklaşımına  göre  ise  kaygının  kaynağı  ayrılık  (nesneden  ayrılık)
ve  kastrasyon  olasılığıdır.  Buradaki  temel  işleyiş  çok  değer  verilen  bir  nesneden  ayrılma/mahrum  bırakılma  endişesi  olarak  tanımlanabilir.  Bu
çerçevede  yazı,  Türkiye  toplumunda  güncel  gelişmelere  bağlı  olarak  öncelikle  kastrasyon  kaygısının  yaygınlık  kazandığını  öne  sürmektedir.
Bu  kaygının  derinlerinde  kapitalist  üretim  ilişkileri  ve  toplumsal  yapıya  oradan  salgılanan  belirsizlik,  risklerin  artışı  ve  arzunun  çoğalması
yatmaktadır.  İşte  bu  sürecin  toplumsal  görünümü  iç  ya  da  dış  kaynaklar  tarafından  kastre  edilme,  varoluşa  yönelmiş  köklü  bir  tehdit  ve  yaşamsal
bir  nesneden  mahrum  bırakılma  algısı  olduğu  belirtilmektedir.  Öte  yandan  kastrasyon  kaygısının  görünümlerinin  ideolojik  konumlanışa  göre
farklılık  gösterdiği,  sağın  toplumsal  yaşantıları,  olayları,  durumları  zihinsel  anlamda  yüceltilmiş  ve  ciddi  libidinal  yatırım  yapılmış  bir  nesneye
(ülke,  ülkenin  bütünlüğü,  tarihsel  varlığı,  devleti)  yönelen  tehdit  olarak  değerlendirdiği  solun  ise  kendiliğine,  kendi  varlığına  yönelmiş  bir
tehdit  olarak  yaşantıladığı  vurgulanmaktadır.
Geliş  Tarihi    :  09.03.2017
Kabul  Tarihi    :  21.05.2017
  In  this  article,  various  forms  of  social  anxiety  in  the  contemporary  Turkey  are  evaluated  with  a  psychoanalytical  perspective.  In  this  regard,  we  firstly
investigate  the  well-known  topography  of  fear  and  anxiety  in  psychoanalytical  theory.  After  dissecting  anxiety  from  fear  on  the  base  of  a  definable
threating  object,  article  focus  on  social  anxiety  with  conceptualizations  in  early  and  late  writings  of  Freud.  The  anxiety  conceptualization  of  Freud
has  two  phases:  According  to  early  period  approach  which  was  based  on  drive,  repression  of  sexual  drives  lead  to  feelings  of  guilty  and  anxiety.
According  to  the  late-period  of  psychoanalysis,  main  sources  of  anxiety  are  the  probability  of  separation  (from  the  object)  and  castration.  Here,
the  fundamental  process  lies  in  the  concern  about  separation  from  or  deprivation  of  a  highly  sublime  object.  In  this  manner,  the  article  asserts
that  primarily  castration  anxiety  has  become  prevalent  in  Turkey  due  to  current  sociopolitical  turmoil.  In  the  depths  of  this  particular  anxiety  lies
the  capitalist  relation  of  production,  and  uncertanity,  the  rise  of  risk  and  desire  which  originate  from  capitalist  relations.  The  social  outlook  of  this
process  includes  the  fear  of  castration  due  to  inner  or  outsider  sources,  a  deep  threat  directed  to  existence,  and  being  forcefully  deprived  from  a  vital
object.  Furthermore  the  outlook  of  castration  anxiety  diff  ers  on  the  base  of  ideological  coordinates  of  the  society:  While  the  right-wing  evaluates
the  whole  of  social  turmoil  as  a  threat  directed  to  a  sublime  object  (country,  land,  historical  existence  of  nation)  which  has  a  large  reservoir  of
libidinal  investment,  the  left-wing  experiences  social  turmoil  as  a  threat  directed  to  its  own  existence  in  the  society.
  Received  :  09.03.2017
  Accepted  :  21.05.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: toplum,  kaygı,  Türkiye,  kastrasyon,  psikanaliz
EN: society,  anxiety,  Turkey,  castration,  psychoanalysis