Dosya-Derleme
BİR  İKTİDAR  ARACI  OLARAK  KORKU
The  Fear  as  an  Instrument  of  Power

Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 113-118
Yazar
    Sibel  ÖZBUDUN
       Doç.  Dr.,  Antropolog
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Korku,  insanın  da  dâhil  olduğu  hayvanlar  aleminde  hayatta  kalmaya  ve  dolayısıyla  da  türü  sürdürmeye  yönelik  bir  içgüdü  olarak  insanı  önceler;
ama  insanla  birlikte  insansallaşmıştır.  Ve/fakat  tahakküm  ve  sömürünün  kurumsallaşmasıyla  birlikte,  “korku”,  ezenlerin,  sömürenlerin
elinde  araçsallaşmış,  baskı  ve  sömürüyü  sürdürmeyi  sağlayacak  bir  araca  dönüşmüştür.  Bu  anlamda  devlet  hem  bir  korku  düzeneği,  hem  de
uyrukları  dış  tehditlere  karşı  koruyan  bir  aygıt  olarak  kurgulanmıştır.  Korkunun  bir  kâr  kaynağı  olarak  tecessüm  etmesi,  kapitalizmin  icadıdır.
Kapitalizmle  birlikte  korku  aynı  zamanda  bir  pazarlama  aracına  dönüşmüştür:  Metalardan  yaratılma  konforlu,  hijyenik,  steril,  güvenli  dünyaya
yönelik  riskleri  bertaraf  edecek  devasa  bir  “güvenlik”  pazarı  yaratmıştır  kapitalizm.  Ve  antibakteriyel  mantık  ile,  anti-terör  mantığı  tekil  bir
buyrultu  çerçevesinde  yeniden  dizilime  tabi  tutup  saldırı  riski  altındaki  bireyin,  kendisi  için  imal  edilmiş  standartları  sürdürebilmek  adına
etkinliğinden,  özgüveninden,  yaratıcılığından  vazgeçerek,  üst,  güçlü  ve  uzman  bir  iradeye  boyun  eğmesine  yol  açmıştır.
Geliş  Tarihi    :  23.01.2017
Kabul  Tarihi  :  21.04.2017
  The  fear,  as  an  instinct  to  survive  and  therefore  to  continue  the  species  in  animal  world,  which  also  includes  the  human  being,  prioritizes  human;
however  it  has  been  humanized  along  with  the  human  being.  Nevertheless,  through  the  institutionalization  of  domination  and  exploitation,
“fear”  was  instrumentalized  at  the  hands  of  the  oppressors  and  exploiters,  transformed  into  an  instrument  enabling  to  maintain  oppression
and  exploitation.  In  this  sense,  the  state  was  built  both  as  a  fear  mechanism  and  as  a  device  protecting  its  citizens  against  external  threats.  The
embodiment  of  fear  as  a  source  of  profit  is  an  invention  by  capitalism.  Concomitant  with  capitalism,  the  fear  was  also  turned  into  a  marketing
tool.  Capitalism  created  a  huge  “security”  market  to  eliminate  the  risks  to  comfortable,  hygienic,  sterile  and  safe  world  made  of  commodities.
It  rearranged  the  antibacterial  reasoning  and  anti-terror  logic  within  the  frame  of  a  singular  decree  and  caused  the  individuals  at  risk  of  being
attacked  to  give  up  their  activities,  self-confidence,  and  creativity  and  to  submit  to  a  superior,  strong  and  specialist  willpower  to  be  able  to  maintain
the  standards  manufactured  for  them.
Received  :  23.01.2017
Accepted  :  21.04.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: korku,  kapitalizm,  korku  idaresi  ,  hijyen,  terörizm
EN: Fear,  capitalism,  risk  management,  hygiene,  terrorism