Dosya-Derleme
KORKUDAN  ÖZGÜR  OLMAK
Freedom  From  Fear

Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 119-122
Yazar
    Kerem  ALTIPARMAK
       Yrd.  Doç.,  Ankara  Üniversitesi,  Siyasal  Bilgiler  Fakültesi  Öğretim  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Korkuya  karşı  hukukun  hâkim  olmadığı  bir  düzende  korku  hâkim  duygudur.  Bu  açıdan  bakıldığında,  Roosevelt’in  meşhur  4  özgürlük  konuşmasında
kullandığı  “korkudan  özgür”  olmak  (freedom  from  fear)  kavramının  devletler  yanında  bireyler  için  de  kullanılabileceği  açıktır.  İnsan  Hakları
Evrensel  Bildirgesi’nin  korkudan  özgürlüğü,  ifade  ve  inanç  özgürlüğü  ile  birlikte  en  yüksek  amaç  olarak  saymasını  bu  açıdan  yadırgamamak
gerekir.  Korkudan  özgür  olmak  kavramının  en  az  üç  anlamı  olduğunu  söyleyebiliriz.  Birincisi  modern  hukukun  özünün,  kişiyi  korkuya  karşı
korumak  olduğu  gerçeği.  İkincisi,  korkudan  özgürlüğün  başka  hakların  kurucu  bir  unsuru  olması.  Üçüncüsü  ise  korkudan  özgürlüğün  bağımsız
bir  hak  olması.  O  halde,  korkudan  özgürlüğün  güvence  altına  alınmadığı  bir  düzenin  çağdaş  anlamda  bir  hukuk  düzeni  olmadığını  ve  tek
başına  anayasadan  yoksunluk  anlamına  geldiğini  de  saptamak  mümkün  olacaktır.
Geliş  Tarihi    :  23.01.2017
Kabul  Tarihi    :  21.04.2017
  The  fear  is  the  dominant  feeling  in  a  regime  that  lacks  rule  of  law  against  fear.  From  this  perspective,  it  is  clear  that  the  “freedom  from  fear”  concept,
which  Roosevelt  has  articulated  in  his  famous  speech  “The  Four  Freedoms”,  can  be  used  for  the  individuals  as  well  as  for  the  states.  In  this  respect,
it  should  not  be  found  odd  that  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights  regarded  freedom  of  fear  as  the  fundamental  goal  along  with  the
freedoms  of  expression  and  belief.  The  concept  of  “freedom  from  fear”  has  at  least  three  meanings.  The  first  one  implies  the  fact  that  the  principle
of  modern  law  is  protecting  the  individual  against  fear.  Secondly,  freedom  from  fear  is  the  constituent  element  of  the  other  rights.  Thirdly,  freedom
of  fear  is  an  independent  right.  Then,  it  is  also  possible  to  state  that  a  regime,  which  doesn’t  protect  the  freedom  of  fear,  is  far  from  being  a  state
under  the  rule  of  law  in  contemporary  sense  and  it  alone  denotes  the  lack  of  constitution.
  Received  :  23.01.2017
  Accepted  :  21.04.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: korkudan  özgür  olmak,  hukuk  devleti,  ifade  özgürlüğü,  oto  sansür
EN: freedom  from  fear,  state  of  law,  freedom  of  expression,  autocensorship