Dosya-Derleme
KORKU  REJİMLERİNDE  DİRENİŞİN  İMKÂNI
The  Opportunity  for  Resistance  under  the  Regimes  of  Fear

Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 123-127
Yazar
    İnan  GÜNDOĞDU
       Sinema  yazarı,  eleştirmeni
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  makale,  korku  rejimleri  olarak  işleyen  iktidarların  karşısında  ezilenlerin,  aktif,  pasif  veya  doğrudan  eylemlerle  korku  duvarlarını  nasıl
aşındırdığını  göstermeye  çalışmaktadır.  Dünyada  süren  özgürlük  ve  devrim  mücadelelerinde  biriken,  deneyimlenen  bireysel,  sanatsal  ve
toplumsal  direnişlerden  örneklerle  direnmenin  her  daim  mümkün  olduğunu  iddia  etmektedir.
Geliş  Tarihi  :  15.03.2017
Kabul  Tarihi  :  21.04.2017
  This  article  intends  to  demonstrate  how  the  people  oppressed  by  the  governments,  which  operate  as  the  regimes  of  fear,  corrode  the  walls  of  fear  by
means  of  active,  passive  and  direct  actions.  It  asserts  through  the  examples  from  the  individual,  artistic  and  social  resistances  experienced  during
the  ongoing  struggles  for  freedom  and  revolution  around  the  world  that  it  is  always  possible  to  resist.
  Received  :  15.03.2017
  Accepted  :  21.04.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: korku  rejimleri,  hegemonya,  karşı-hegemonya,  direniş
EN: regimes  of  fear,  hegemony,  counter-hegemony,  resistance