Dosya-Derleme
AKADEMİSYEN  KADINLARIN  KORKULARI
Fears  of  Academician  Women
Bu  yazı  Zeybek  Kabakcı,  G  (2012),  Eğitimli  Kadınların  Gündelik  Hayatını  Kuşatan  Korkular,  iletişim:
araştırmaları,  10  (2):  47-76  künyeli  makalenin  gözden  geçirilmiş  ve  yeniden  düzenlenmiş  halidir.

Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 128-140
Yazar
    Gökçe  ZEYBEK  KABAKCI
       Arş.  Gör.  Dr.,  Hacettepe  Üniversitesi  İletişim  Fakültesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Duygular,  insan  psikolojisiyle  ilişkili  olduğu  kadar  toplumsal  ve  kültürel  karşılaşmalarla  da  şekillenmektedir.  Nitekim  korku  duygusu,  sadece  belirli
bir  tehlikeye  karşı  verilen  fizyolojik  bir  tepki  değil;  aynı  zamanda  kimliklerimizi,  gündelik  hayat  içindeki  davranışlarımızı  ve  ilişkilerimizi  de
belirleyendir.  Bu  yaklaşımdan  hareketle  bu  çalışma,  bireysel  korkuların,  gündelik  yaşam  içinde  nasıl  deneyimlendiğini  anlamaya  dönük  bir
çabadır.  Bu  yolla  bireysel  korkuların  toplumsal  ve  kültürelle  kurduğu  ilişkiyi  ortaya  koymak  amaçlanmaktadır.  Bunun  için  verisi  derinlemesine
görüşme  tekniği  ile  toplanmış  nitel,  tanımlayıcı  bir  çalışma  tasarlanmıştır.  Çalışmanın  örneklemini  lisansüstü  eğitimlerini  sürdüren,  25–30
yaş  arasındaki  genç  akademisyen  kadınlar  oluşturmaktadır.  Bu  doğrultuda  yedi  kadınla  yüz  yüze  görüşmeler  yapılmıştır.  Mülakatlar  boyunca
eğitimli  kadınların  korkularını  nasıl  anlamlandırdıkları  ve  deneyimledikleri  anlaşılmaya  çalışılmıştır.
Geliş:  23.03.2017
Kabul  :  21.05.2017
  Emotions  are  shaped  through  social  and  cultural  encounters  as  well  as  they  are  related  human  psychology.  Thus,  emotion  of  fear  is  not  just  a  refl  ex
against  a  specific  threat,  but  also  determines  our  identities,behaviors  and  relations  in  everyday  life.  Based  on  this  approach,  this  study  attempts
to  understand  how  individual  fears  are  experienced  within  everyday  life.  By  this  way,  it  is  aimed  to  explain  the  relation  between  individual  fears
and  social  and  cultural  structure.  Therefore  an  explanatory  qualitative  research  whose  data  are  collected  by  in-depth  interviews  is  designed.
The  sample  of  the  study  consists  of  young  academician  women  who  are  graduate/post  graduate  students  and  at  the  age  of  between  25  to  30.
Accordingly,  in-depth  interviews  are  made  with  seven  women.  Through  the  interviews  it  is  endeavored  to  read  how  educated  women  make  sense
and  experience  their  fears.
Received  :  23.03.2017
Accepted  :  21.05.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: korku,  kaygı,  duygu,  gündelik  hayat,  akademisyen  kadınlar
EN: fear,  anxiety,  emotion,  everyday  life,  academician  women