Dosya-Derleme
KADINA  KARŞI  ŞİDDET  VE  KORKU
Violence  against  Woman  and  Fear

Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 141-148
Yazar
    Suzan  SANER
       Psikiyatri  ve  İç  Hastalıkları  Uzmanı,  Özel  Yedikule  Psikiyatri  Merkezi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Kadına  karşı  şiddet,  her  coğrafya  ve  kültürde  yaygındır.  Fiziksel,  cinsel,  ruhsal  ve  ekonomik  olmak  üzere  çeşitli  biçimlerde  ortaya  çıkabilir.  Türkiye’de
evlenmiş  kadınların  üçte  biri  fiziksel  şiddet,  en  az  %15’i  cinsel  şiddet  içeren  davranışlardan  en  az  birini  yaşamış;  yarısı  yaşadıkları  şiddeti  daha
önce  hiç  kimseye  söylememiş,  %92’si  resmi  başvuruda  bulunmadığını  bildirmiştir.  Birçok  kadını  doğrudan  yaralayan  bu  şiddet  biçimleri,
potansiyel  kurbanlar  olarak  bütün  kadınları  etkiler.  Kadın  cinayetleriyle  vardığı  uç  noktada  kadının  yaşam  hakkını  elinden  alır.  Kadın  sağlığını
olumsuz  etkileyerek  bütün  sağlık  sistemleri  üzerinde  küresel  bir  yük  oluşturur.  Günümüzde  önemli  ve  önlenebilir  bir  halk  sağlığı  sorunu  olarak
ele  alınır.  Çok  sayıda  kurum,  kuruluş  ve  disiplini  yakından  ilgilendirmekle  birlikte  çoğu  zaman  sağlık  hizmeti  veren  kişi  ve/veya  kurumlar
tarafından  da  görmezden  gelinerek,  şiddetin  olağanlaşmasına  istemeden  de  olsa  katkıda  bulunulur.  Türkiye’de  son  yıllarda  kadına  karşı
şiddetle  ilgili  verilerin  eksikliği,  yetersizliği,  güvenilir  olmayışı  tartışılmaktadır.  Bütün  dünyada  kadınların  korku  değil  güven  içinde,  mağdur
konumuna  hapsolmadan  yaşama  hakkı  vardır.  Bu  yazıda,  kadına  karşı  erkek  şiddetiyle  birlikte  korkuyla  da  mücadele  ederken  farkındalık,  ses
çıkarma,  görünür  kılma  ve  birlikte  güçlenme  yolları  gözden  geçirilmiştir.
Geliş  Tarihi    :  24.05.2017
Kabul  Tarihi    :  21.06.2017
  The  violence  against  woman  is  a  common  phenomenon  in  all  cultures  and  geographies.  It  can  occur  in  various  forms  such  as  physical,  sexual,
emotional  and  economic  violence.  In  Turkey,  of  the  married  women,  one-third  have  faced  physical  violence,  at  least  15  %  have  xperienced  at  least
one  type  of  sexual  violence,  one-half  have  never  told  the  violence  anyone,  92  %  said  they  have  not  reported  the  violence  to  off  icial  authorities.
These  forms  of  violence  that  directly  hurt  many  women,  aff  ect  all  the  women  as  potential  victims.  Through  the  women  homicides,  which  are
the  extreme  points  of  violence,  women’s  right  to  live  is  taken  away.  The  violence  imposes  a  global  burden  on  all  healthcare  systems  by  negatively
aff  ecting  women’s  health.  Today,  it  is  considered  as  an  important  and  preventable  public  health  problem.  Although  the  violence  concerns
numerous  institutions,  organizations  and  disciplines  closely,  the  persons  and/or  institutions  providing  healthcare  often  ignore  it,  thus,  even  if
unintentionally,  contribute  to  the  normalization  of  violence.  In  recent  years,  the  unavailability,  insuff  iciency  and  unreliability  of  the  data  on  the
violence  against  women  are  being  discussed  in  Turkey.  All  women  throughout  the  world  have  the  right  to  live  in  safety,  not  in  fear,  without  being
trapped  in  victimization.  In  this  article,  the  ways  to  raise  awareness,  to  react,  to  bring  the  issue  into  view  and  to  strengthen  together  as  struggling
against  fear  as  well  as  male  violence  were  examined.
Received  :  24.05.2017
Accepted  :  21.06.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: kadına  karşı  şiddet,  erkek  şiddeti,,  mağdur,  korku,  kadın  ruh  sağlığı
EN: violence  against  woman,  male  violence,  victim,  fear,  women’s  mental  health