Dosya-Derleme
DOKTOR  KORKUSU
The  Fear  of  Doctors

Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 149-151
Yazar
    İlker  KÜÇÜKPARLAK
       Psikiyatrist
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Doktor  korkusu  kavramı  anlaşılmaya  çalışılırken  tıbbi  prosedürlere  odaklanmak  yerine  şifacı  arketipinin  tarihsel  evrimine  bakmak  yararlı  olabilir.
Avcı-toplayıcı  toplulukların  şifacısı  olan  şaman  hastalığı  bizzat  yaşayarak  iyileştirir.  Şaman  ayrıca  diğerinin  arzusunun  nesnesi  olmayı  arzu
etmediğinden  ötürü  bir  başarı  öyküsü  olarak  inşa  edilen  modern  doktor  kimliğinden  oldukça  uzaktadır.  Yunan  mitolojisinin  yaralı  şifacısının
da  yarası  şifacılığını  sağladığından  ötürü  yarasız  modern  doktor  kimliğinden  oldukça  uzağa  düşmektedir.  Sonuç  olarak  çoğu  zaman  mutlak  bir
teslimiyet  ve  güven  gerektiren  hasta-hekim  ilişkisinde  kusursuz  modern  doktor  kimliği  hasta  rolünün  tekinsizleşmesi  ile  doktor  korkusunun
temellerini  oluşturuyor  olabilir.
Geliş  Tarihi    :  02.03.2017
Kabul  Tarihi    :  21.04.2017
  It  would  be  better  to  look  at  the  historical  evolution  of  healer  archetype  to  understand  the  “Fear  of  Doctors”  concept,  instead  of  focusing  on  medical
procedures.  A  shaman,  who  is  the  healer  in  hunter-gatherer  societies,  heals  the  disease  by  experiencing  it  personally.  Besides,  since  the  shaman
doesn’t  want  to  be  the  object  of  the  other’s  desire,  his/her  identity  is  quite  distant  from  that  of  the  doctor  in  the  modern  societies,  which  was  built
as  a  success  story.  As  his/her  wound  enables  the  healing,  the  wounded  healer  in  Greek  mythology  also  diff  ers  considerably  from  the  modern
unwounded  doctor’s  identity.  To  conclude,  in  the  doctor-patient  relationship,  which  mostly  requires  an  absolute  submission  and  confidence,  the  modern  doctor’s  perfect  identity  along  with  patient’s  role  that  became  unsafe,  may  underlie  the  fear  of  doctors.
Received  :  02.03.2017
Accepted  :  21.04.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: şaman,  psikomitoloji,  arketip,  erginlenme  ritüeli,  doktor
EN: shaman,  psychomythology,  archetype,  initiation  ritual,  doctor