Dosya-Derleme
MEDYADA  YAŞLANMA  KARŞITI  SÖYLEM  VE  YAŞLILIĞIN  TEMSİLİ
Representation  of  Aging  and  Anti-aging  Discourse  in  Media

Cilt 32, Sayı 2, Mart-Nisan, 2017, Sayfa 152-160
Yazar
    Nilüfer  KORKMAZ  YAYLAGÜL
       Yrd.Doç.Dr.,  Akdeniz  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Gerontoloji  Bölümü
Yazar
    Selda  BULUT
       Doç.Dr.,  Gazi  Üniversitesi  İletişim  Fakültesi  Gazetecilik  Bölümü
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Yaşlanma  süreci,  bireyin  doğduğu  andan  ölümüne  kadar  süren  biyolojik  bir  süreçtir.  Ancak  çağımızda  yaşlanma  konusu  da  müdahale  edilebilir  ve
tedavi  edilebilir  bir  hastalık  olarak  tanımlanmakta  ve  buna  yönelik  önlemler  önerilmektedir.  Bu  önlemler  ise  piyasa  koşullarında  metalaşmakta
ve  alınıp  satılabilir  hâle  gelmektedir.  Yaşlılığın  tıbbi  ve  müdahale  edilebilir  bir  süreç  olarak  kitlelere  yayılmasında  medya  önemli  bir  araç  işlevi
görmektedir.  Bu  bağlamda  anti-aging  ve  yaşlanma  olgularına  yönelik  medya  programlarında  kullanılan  söylemlerin  ortaya  konması  önemli
bir  konu  haline  gelmektedir.  Bu  araştırmada  ‘advertorial’  türü  yayınlarda  yaşlanma  ve  yaşlanma  karşıtı  önlemlere  yönelik  ne  tür  söylemler
geliştirildiğinin  ortaya  konması  amaçlanmıştır.  Bunun  için  Hürriyet  gazetesinin  çevrimiçi  web  sitesi  analiz  edilmiştir.  2016  yılı  Ocak-Haziran
tarihlerine  ilişkin  olarak  Kelebek-Sağlık  sayfasında  yer  alan  yaşlanma,  yaşlılık  ile  ilgili  yazılar  tesadüfi  örneklemle  incelenmiştir.  Araştırmada
advertoriallarda  yaşlanmanın  müdahale  edilmesi  gereken  bir  süreç  olarak  temsil  edildiği  ve  bunun  için  uzmanlar  tarafından  desteklenen
önlemlerin  sunulduğu  ve  böylece  advertoriallarda  örtük  olarak  birtakım  hizmet  ve  müdahalelerin  tüketiciye  reklam  olarak  verildiği  ortaya
çıkmıştır.
Geliş  Tarihi    :  03.05.2017
Kabul  Tarihi    :  20.06.2017
  Aging  is  a  biological  phenomenon  lasting  from  birth  to  death.  Nevertheless  today  aging  is  regarded  as  a  treatable  and  preventable  disease  and
ways  for  its  prevention  are  widely  discussed.  Methods  for  prevention  of  aging  are  getting  commoditised  in  the  market.  Media  is  seen  as  a  very
important  tool  for  the  dissemination  of  aging  as  a  medical  process  to  the  society.  Therefore  demonstration  of  the  discourse  of  media  regarding
aging  and  anti-aging  and  the  ways  used  are  important  research  subjects.  The  aim  of  this  research  is  to  reveal  the  discourse  about  aging  and  antiaging
in  the  advertorials.  The  news  of  Hürriyet  newspaper’s  website  between  January  and  June  2016  were  analysed.  The  news  were  evaluated
using  random  sample  technique.  As  a  result,  aging  in  advertorials  was  represented  as  a  process  which  needs  to  be  intervened  and  treated  and
arrangements  for  anti-aging  were  suggested  by  authorities.  Consequently,  some  services,  products  and  arrangements  about  anti-aging  were
found  to  be  embodied  into  the  advertorials.
  Received  :  03.05.2017
  Accepted  :  20.06.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: anti-aging,  yaşlanma,  advertorial,  medya
EN: anti-aging,  aging,  advertorial,  media