Dosya-Derleme
ÖZEL  MÜLKİYET:  DOĞANIN  VE  İNSANLIĞIN  YOK  EDİLİŞİ
Private  Property:  Destruction  of  the  Nature  and  the  Humanity

Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 165-167
Yazar
    Onur  HAMZAOĞLU
       Prof.  Dr.,  Kocaeli  Dayanışma  Akademisi  (KODA)  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  çalışmada,  doğa  için  mücadele  özel  mülkiyet,  doğa  ve  insan  üçgeninde  ele  alınmıştır.  Günümüzde  doğa  için  mücadelenin,
özünde,  “antikapitalist  bir  mücadele”,  Türkiye  ve  benzer  bağımlı  kapitalist  ülkelerde  doğa  için  mücadelenin  ise  “hem  antikapitalist
hem  de  antiemperyalist  bir  mücadele”  olduğu  gerekçeleriyle  ortaya  konmuştur.  Ayrıca,  doğanın  ekonomi  politiği  kapsamında,
1990’lı  yıllardan  itibaren  dünya  genelinde  yaşanmakta  olan  dönemin,  “yeni  ve  ucuz  değişmez  sermaye  arayışı  dönemi”  olarak
adlandırılmasının  gerekçesi,  emperyalist  ve  bağımlı  kapitalist  ülkeler  arasındaki  ilişkiler  sayısal  verilere  de  dayandırılarak  paylaşılmıştır.
Geliş  Tarihi    :  06.02.2017
Kabul  Tarihi    :  23.03.2017
  In  this  study,  the  struggle  for  nature  was  addressed  within  the  triangle  of  private  property,  nature  and  human  being.  Along  with  its
reasons,  it  was  revealed  that  the  struggle  for  nature  is,  in  essence,  “an  anti-capitalist  struggle”  and  in  Turkey  and  similar  dependent
capitalist  countries  it  is  “both  anti-capitalist  and  anti-imperialist  struggle”  today.  Besides,  within  the  scope  of  the  political  economy  of
nature,  the  reason  why  the  new  period  beginning  from  1990s  around  the  World  has  been  named  ”the  period  of  looking  for  new  and
cheap  fixed  capital”  and  the  relationship  between  the  imperialist  and  dependent  capitalist  countries,  including  relevant  data,  were
explained.
  Received  :  06.02.2017
Accepted  :  23.03.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: özel  mülkiyet,  doğa,  mücadele,  kapitalizm,  emperyalizm
EN: private  property,  nature,  struggle,  capitalism,  imperialism