Dosya-Derleme
DÜNYADA  VE  TÜRKİYE’DE  KÖMÜRLÜ  TERMİK
SANTRALLERE  KARŞI  MÜCADELELERDEN  ÖRNEKLER

The  Examples  of  the  Struggles  Against  Coal-fired  Thermal  Power  Plants  in
the  World  and  Turkey


Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 168-176
Yazar
    Kayıhan  PALA
       Prof.  Dr.,  Uludağ  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  Anabilim  Dalı  öğretim  üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Kömürlü  termik  santraller,  santral  çevresinde  yaşayanlarda  rahatsızlanmaya,  hastalanmaya  ve  erken  ölümlere  yol  açan  doğrudan
sağlık  etkilerinin  yanında;  küresel  ısınma  ve  iklim  değişikliklerine  katkıları  nedeniyle  yaralanma,  hastalanma  ve  ölümler  gibi  dolaylı
sağlık  etkilerinin  oluşmasına  da  katkıda  bulunmaktadır.  Sermayenin  daha  fazla  kâr  elde  etmek  arzusuyla,  halk  sağlığına  olumsuz
etkilerine  aldırış  etmeksizin  kurmaya  çalıştığı  kömürlü  termik  santraller,  hem  dünyanın  birçok  yerinde  hem  de  ülkemizde  tepki  ile
karşılanmış;  toplumun  duyarlı  kesimleri  tarafından  güçlü  bir  direnişin  örgütlenebildiği  yerlerde  kömürlü  termik  santrallere  karşı
etkin  bir  mücadele  yürütülmüştür.  Halkın,  kendi  sağlığını  korumak  için  tek  çıkar  yolu  örgütlü  mücadeledir  ve  bu  yazıda  dünyada  ve
Türkiye’de  kömürlü  termik  santrallere  karşı  yürütülen  mücadelelerden  bazı  örneklerde  gözlendiği  gibi;  kararlılıkla  yürütülen  etkin
mücadelelerin  başarı  ile  sonuçlandığı  ortadadır.
Geliş  Tarihi    :  14.04.2017
Kabul  Tarihi    :  19.06.2017
  Coal-fired  thermal  power  plants,  besides  their  direct  health  eff  ects  that  lead  disorders,  illnesses  and  early  deaths  among  people  living
in  the  vicinity  of  the  plant,  cause  indirect  health  eff  ects  such  as  injury,  illness  and  death  due  to  their  contributions  to  global  warming
and  climate  changes.  Coal-fired  thermal  power  plants  that  the  capital,  with  the  desire  for  more  profit,  tries  to  build  without  taking  into
account  their  negative  eff  ects  on  public  health,  have  been  met  with  reaction  both  in  the  World  and  in  Turkey.  Active  struggles  against
coal-fired  thermal  power  plants  have  been  carried  out  where  a  strong  resistance  could  be  organized  by  the  conscious  segments  of
society.  The  only  way  for  people  to  protect  their  own  health  is  organized  struggle.  As  seen  in  this  article  through  the  examples  of  the
struggles  taken  place  around  the  World  and  in  Turkey  against  coal-fired  thermal  power  plants,  it  is  obvious  that  the  active  struggle,
which  has  been  carried  out  resolutely  leads  to  success.
  Received  :  14.04.2017
  Accepted  :  19.06.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: kömürlü  termik  santral,  çevre,  çevre  platformları,  çevre  mücadelesi
EN: coal-fired  thermal  power  plant,  environment,  environment  platforms,  environmental  struggle