Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
NÜKLEER  KARŞITI  MÜCADELENİN  KISA  TARİHİ
A  Brief  History  of  Anti-Nuclear  Movement

Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 177-180
Yazar
    Yılmaz  KİLİM
       Mersin  Nükleer  Karşıtı  Platform  Yürütme  Kurulu  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Nükleer  karşıtı  hareket  esas  olarak  nükleer  teknolojinin  silah  ve  enerji  kaynağı  olarak  kullanılmasına  karşı  ortaya  çıkmıştır.
Hareketin  tarihine  kimi  zaman  bilimsel  çalışmalar  ve  raporların  ya  da  toplumsal  olayların  yön  verdiğini  görmekteyiz.  Bazen  de  enerji
politikaları,  siyasal  ortam,  çevre  ve  barış  hareketinin  etkili  olduğu  görülür.  Nükleer  silahların  kullanılmasının,  denemeler  ya  da
nükleer  santrallerde  yaşanan  kazalar  ve  yarattığı  etkilerin  de  mücadelenin  yükselmesinde  etkisi  olmuştur.  Kimi  zaman  da  sinema  ve
edebiyat  eserlerinin  nükleer  karşıtı  mücadeleyi  yükselttiği  söylenebilir.  Bu  çalışmada  bunlardan  sadece  birkaçına  yer  verilebilmiştir.
Geliş  Tarihi    :  01.05.2017
Kabul  Tarihi    :  25.07.2017
  The  anti-nuclear  movement  emerged  essentially  as  opposition  to  the  use  of  nuclear  technology  as  a  weapon  and  source  of  energy.
We  observe  that  the  history  of  this  struggle  was  guided  in  its  time  dimension  by  scientific  studies  and  reports  or  social  protests.  There
are  also  cases,  however,  some  other  factors  too  were  infl  uential  in  adding  momentum  to  this  movement  including  energy  policies,
political  environment,  environmental  and  peace  movements  as  well  as  accidents  occurring  in  the  use  of  nuclear  weapons,  experiments
or  nuclear  power  plants  and  their  consequences.  It  can  be  further  said  that  there  are  times  when  movies  and  pieces  of  literature  have
hard  their  specific  infl  uence.  In  this  study  could  cover  only  few  of  these.
Received  :  01.05.2017
  Accepted  :  25.07.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: nükleer,  nükleer  silah,  nükleer  enerji,  toplumsal  mücadele
EN: anti-nuclear,  nuclear  weapons,  nuclear  energy,  anti-nuclear  movements