Dosya-Derleme
BİR  MÜŞTEREK  OLARAK  SUYU  SAVUNMAK:
DİRENİŞE  KUŞBAKIŞI  BİR  BAKIŞ

Defending  Water  as  One  of  the  Commons:
A  Panaromic  View  of  the  Resistance


Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 181-186
Yazar
    Ömür  KURT
       Doktora  Öğrencisi,  ODTÜ  Siyaset  Bilimi  ve  Kamu  Yönetimi  Bölümü
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Küresel  kapitalizmin  günümüzdeki  evresinde  doğal  varlıklar  hızla  metalaştırılmakta;  müştereklere  kolektif  erişim  olanaksız
hâle  getirilmektedir.  Su  varlıkları  da  bu  sürecin  bir  parçasıdır.  Makalede  ülkemizde  ve  dünyada  suyun  metalaştırılması  süreci
rakamlarla  yansıtılırken,  sürecin  karşı  tepkisi  olarak  müşterekleri  yeniden  talep  eden  su  mücadelelerine  ayna  tutulmaktadır.  Bu
amaçla,  kuşbakışı  bir  bakışla,  dünyada  ve  ülkemizdeki  mücadeleler  değerlendirilmiş  ve  mücadeleler,  suyun  bir  insan  hakkı  olarak
kabulünü  ana  gaye  sayan  hukuk-eksenli  mücadeleler  ve  hukuk  yoluna  başvurmakla  beraber,  mücadele  hattını  fiili  mücadele
üzerinden  ören  praksis-eksenli  mücadeleler  olarak  kategorize  edilmiştir.  Makalenin  savı  şudur  ki;  hukuk  eksenli  mücadeleler
bir  müşterek  olarak  su  varlıklarını  savunma  mücadelesinde  yeterince  güçlü  bir  hat  örememektedirler.  Zira  kimi  sermaye  grupları
da  suyu  bir  insan  hakkı  olarak  kabul  etmektedir.  Ayrıca  bu  hattın  temel  aldığı  suyun  devlet  mülkiyetinde  kalması  hedefi,  suyun
özelleştirilmesini  önlese  de,  suyun  ticarileştirilmesinin  önüne  geçememektedir.  Bu  nedenle  mücadelelerde  fiili  mücadelenin  esas
olmasında  fayda  vardır.  Müşterekleri  savunmak  devlet  mülkiyeti  savunusuna  indirgenmemelidir.  Bu  anlamda  mücadelelerin
bilgisinin  üretilmesinde  hukuki  bir  yaklaşımdan  ziyade,  yalnızca  hukuki  mücadeleleri  değil  toplumsal  pratikleri  de  göz  önüne  alan
politik  bir  yaklaşım  izlenmelidir.
Geliş  Tarihi    :  30.03.2017
Kabul  Tarihi    :  05.06.2017
  In  the  current  stage  of  global  capitalism,  the  natural  assets  are  rapidly  commoditized  making  the  collective  access  to  the  commons
impossible.  The  water  assets,  too,  constitute  a  part  of  this  process.  As  the  commoditization  of  water  in  Turkey  and  in  the  World  is
refl  ected  through  figures  in  the  article,  the  water  struggles  reclaiming  commons  as  the  counter-reaction  of  the  commoditization
process  are  mirrored.  For  this  purpose,  the  struggles  in  Turkey  and  in  the  World  are  evaluated  with  a  panoramic  view.  The  struggles
are  categorized  as  the  law-oriented  struggles  whose  main  objective  is  the  recognition  of  right  to  water  as  a  human  right  on  the  one
hand  and  the  praxis-oriented  struggles  that  weave  the  axis  of  the  struggle  on  the  basis  of  factual  struggle  notwithstanding  taking
legal  action  on  the  other  hand.  The  article  argues  that  law-oriented  struggles  are  short  of  building  a  strong  track  for  the  defense
of  water  assets  as  a  common.  Because,  for  instance,  certain  capital  groups  also  recognize  water  as  a  human  right.  Moreover,  the
aim  of  the  maintenance  of  water  under  public  (state)  property,  one  of  the  fundamentals  of  law-oriented  approach,  falls  short  of
precluding  the  commercialization  of  water  though  it  can  prevent  privatization.  Thus,  factual  struggle,  praxis,  needs  to  be  the  basis
of  the  struggle.  The  defense  of  the  commons  should  not  be  reduced  to  the  defense  of  public  (state)  property.  In  this  sense,  a  political
eye  rather  than  a  legal  eye  need  to  be  embraced  in  the  production  of  the  knowledge  of  the  struggles  taking  into  account  not  only  the
legal  struggles  but  also  the  social  practices.
  Received  :  30.03.2017
  Accepted  :  05.06.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: müşterekler,  metalaştırma,  su  mücadeleleri,  hukuk,  praksis
EN: commons,  commoditization,  water  struggles,  law,  praxis