Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
NASIL  YAPMALI  ?  GEÇİM  ARAÇLARINA  ULAŞMA  İYİ  YAŞAMA  VE  KENT  HAKKI
How  to  Do  it?  Access  to  Means  of  Subsistence  Fair  Living  and  Right  to  The  City

Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 193-202
Yazar
    Fevzi  ÖZLÜER
       Doktora  Öğrencisi,  Ankara  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Günümüzde  kent  hayatı  bütünüyle  ve  yukarıdan  aşağıya  devlet  tarafından  belirlenmekte  olup;  yöneticiler  kenti  yönetmekten
ziyade  kent  halkını  yönetmektedir.  Siyasi  yöneticiler  şehri  kendi  mülkleri  gibi  gördükleri  için  gerek  karar  alırken  gerekse  bilgi
verirken  keyfi  davranma  eğilimdedir  ve  soru  sorulmasını  istemezler.  Yurttaşların  tutum  ve  davranışları  sıkı  bir  denetim  altında
tutulurken,  kamu  düzeninin  tarafı  olan  kent  yöneticileri  bu  denetimin  dışında  bırakılmaktadır.  Buna  karşın  yaygın  sosyal  medya
olanakları,  giderek  daha  ağırlaşan  kentsel  yaşam  ve  bu  yaşamın  niteliğinin  giderek  bozulması  soruların  ve  sorgulamaların
artmasına  yol  açmaktadır.  Bu  sorular  ve  sorgulamalar  ise  yeni  toplumsallaşma  ve  mücadele  olanakları  doğurmaktadır.  Öte
yandan,  kırın  ve  kentin  sorunları  arasındaki  paralellik,  bu  iki  mekânda  da  taleplerin  giderek  ortaklaşmaya  başlamasını,  yani
kamusal  alanın  ortak  alan  olarak  korunması,  karar  verme  ve  mücadele  süreçlerinde  birlikte  hareket  etme  iradesinin  gelişmesi
için  fırsatlar  barındırmaktadır.  Çalışma  öncelikli  olarak,  kentsel  yönetici  ve  kentte  yaşayanlar  arasındaki  gerilim  alanında  kenti
bir  toplumsal  ilişki  ağı  olarak  tarihsel  bağlamına  oturtarak,  kentlilerin  haklarını  tanımayı  ve  bu  haklar  için  verilen  mücadeleleri
aktarmayı  amaçlamıştır.
Geliş  Tarihi    :  21.04.2017
Kabul  Tarihi    :  26.07.2017
  Today  urban  life  is  wholly  and  from  top  to  down  shaped  by  the  state  and  governing  bodies  manage  urban  people  rather  than  the  city
itself.  Regarding  the  city  as  if  their  own  property,  political  leaders  tend  to  behave  arbitrarily  both  in  making  decisions  and  informing
people,  and  have  a  particular  dislike  of  being  questioned.  While  attitudes  and  behaviour  of  citizens  are  strictly  kept  under  control,
urban  managers  as  a  party  in  public  order  are  left  immune  from  this  control.  Meanwhile  widespread  social  media  channels,  gradually
aggravating  urban  life,  loss  of  quality  in  this  life  give  rise  to  many  questions  and  inquiries.  These  questions  and  inquiries  create,
in  turn,  new  opportunities  of  socialization  and  struggle.  On  the  other  hand,  parallel  nature  of  urban  and  rural  problems,  gradual
convergence  of  demands  from  both  spaces,  in  other  words  concerns  to  preserve  public  sphere  as  commons  present  opportunities  of
development  of  a  will  to  act  together  in  processes  of  decision  making  and  struggling.  The  paper  primarily  aims  to  place  the  city  in  its
historical  context  as  a  network  of  social  relations  existing  in  the  area  of  tension  between  unban  managers  and  urban  dwellers,  define
the  rights  of  city  dwellers,  and  give  information  about  the  straggle  waged  for  these  rights.
Received  :  21.04.2017
Accepted  :  26.07.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: kent,  haklar,  toplumsal  mücadele,  devlet
EN: city,  rights,  social  struggle,  state