Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
DÜNYADA  VE  TÜRKİYE’DE  ORMAN  İÇİN  MÜCADELE
Struggle  For  Forests  in  The  World  and  in  Turkey

Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 203-213
Yazar
    Salih  USTA
       Orman  Mühendisi,  Kırsal  Çevre  ve  Ormancılık  Sorunları  Araştırma  Derneği
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bir  ormanın  yok  edilmesi  sadece  ağaçların  kesilmesi  demek  değildir;  ağaçlarla  birlikte  milyonlarca  canlının,  bir  sistemin  yok
edilmesidir.  Bugün  bildiğimiz  anlamda  “kendi  için  orman”,  “gezegenimiz  için  orman”,  “bütün  insanlık  için  orman”  mücadelesi  ya
da  doğa  korumacı  yaklaşımların  ağırlık  kazanması  insanlık  tarihinde  oldukça  yenidir.  Oysa  ulaşım,  madencilik,  enerji,  turizm,
eğitim-öğretim,  tarım  ve  çarpık  kentleşme  gibi,  salt  ekonomik  kaygılarla  yapılan  plansız  yatırımlar  bütün  doğal  ekosistemleri
-ve  elbette  orman  ekosistemlerini  de-  tehdit  ve  tahrip  ediyor  etmektedir.  Bilimsel  dayanaktan,  toplumsal  duyarlılıktan  yoksun
tepkiler  ise  kapalı  devre  hareketlilikler  yaratmakta,  küçük  patlamalarla  sönümlenmektedir.  Kuşkusuz  bu  tür  patlamalar  son
derece  önemlidir  ancak  yeterli  görülemez.
Geliş  Tarihi    :  20.04.2017
Kabul  Tarihi  :  06.07.2017
  Destruction  of  a  forest  is  not  merely  cutting  down  of  trees;  it  is  the  elimination  of  millions  of  living  species  and  a  system  together
with  trees.  The  forms  of  struggle  like  “forest  for  oneself”,  “forest  for  our  planet”,  and  “forest  for  all  humanity”  as  we  know  today  or
increasing  weight  of  nature  protection  approaches  are  in  fact  rather  new.  Yet,  unplanned  investments  driven  solely  by  economic
considerations  in  transportation,  mining,  energy,  tourism,  education,  agriculture  and  urbanization  threaten  and  destroy  all  natural
ecosystems  including  forest  ecosystems.  Reactions  devoid  of  scientific  basis  and  social  sensitivity,  on  the  other  hand,  create  only
closed-circuit  movements  fading  out  after  some  small  bursts.  Such  reactions  are  of  course  important,  but  not  suff  icient.
Received  :  20.04.2017
Accepted  :  06.07.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: orman,  mücadele,  halk  direnişleri,  orman  köylüsü
EN: forest,  struggle,  popular  resistance,  forest  villagers