Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
DÜNYADA  VE  TÜRKİYE’DE  RÜZGÂR  ENERJİ  SANTRALLERİNE  KARŞI  MÜCADELE
The  Struggle  Against  Wind  Power  Plants  in  the  World  and  Turkey

Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 214-218
Yazar
    İpar  BUĞRA
       Karaburun  Kent  Konseyi  Yürütme  Kurulu  Üyesi,  Doğa  Koruma  Çalışma  Grubu  Sözcüsü
 
Bu dosya indirilemez.
 

  Summary
“Yenilenebilir,  temiz  enerji”  tanımlamasıyla,  küresel  iklim  değişikliği  sorununa  çözüm  olarak  sunulan  Rüzgâr  Enerjisi  Santralleri
(RES)  dünyada  ve  Türkiye’de  geometrik  bir  hızla  artmaktadır.  Rüzgârın  da  metalaştırılmasıyla  birlikte,  doğal  ve  kültürel  değerler,
insan  sağlığı,  yerel  kalkınma  gibi  asli  unsurlar  göz  edilerek  sürdürülen  bu  ölçüsüz  RES  yatırımlarının  olumsuz  etkileri  hızla  yıkıcı
boyutlara  ulaşmaktadır.  Dünyanın  akciğerleri  olan  ormanların,  doğal  bitki  örtüsünün  çok  geniş  alanlarda  yok  edilmesiyle  kurulan
RES’lerin,  “temiz  ve  yenilenebilir  enerji”  kaynağı  olduğunu  savunmak  mümkün  değildir.  Tarım  alanları,  zeytinlikler,  meralar,  doğal/
kültürel/tarihi  değeri  olan  bölgeler  RES  yatırımlarına  tahsis  edilirken,  “enerjide  dışa  bağımlılığın  azaltılması”  savının  karşısında,
tarım  ve  hayvancılıkta  hızla  artan  dışa  bağımlılık,  turizm  gelirlerindeki  kaybın  irdelenmesi  ivedi  bir  sorumluluktur.  Tüm  dünyada  ve
ülkemizde  RES’lerin  olumsuz  etkilerini  deneyimleyen  bireylerin  kaybettikleri  sağlıkları,  doğa  ve  yerel  ekonomileri,  kısacası  yaşam
hakkı  için  başlattıkları  mücadele  genişleyerek,  bölgesel/uluslararası  dayanışma  ve  mücadele  ağlarına  dönüşmüştür.  RES’lere
karşı  verilen  mücadelenin  öncelikli  konusu;  küresel  iklim  değişikliğinin  önlenmesi  ve  enerjide  dışa  bağımlılığın  azaltılması  için
en  “parlak”  çözüm  olarak  büyük  kampanyalarla  pompalanan  RES’lerin  yıkıcı  ve  geri  dönüşsüz  tahribatına  karşı  kamuoyunda
farkındalık  yaratılması,  çevresel,  sosyal  ve  ekonomik  faktörleri  bütünsel  olarak  değerlendirecek,  yerel  iradenin  de  gerçek  anlamda
temsil  edileceği  yasal  düzenlemelerin  yapılması  için  baskı  oluşturulmasıdır.  Bu  süreçte,  doğayı  ve  yaşam  alanlarını  korumak  için
hukuk  mücadeleleri  sürdürülmektedir.
Geliş  Tarihi    :  02.04.2017
Kabul  Tarihi    :  31.05.2017
  The  number  of  the  Wind  Power  Plants  (WPP),  which  are,  through  “renewable,  clean  energy”  definition,  presented  as  a  solution  for
global  climate  change  problem  increases  at  a  geometric  rate  around  the  World  and  in  Turkey.  Along  with  the  commoditization  of
the  wind  as  well,  the  negative  eff  ects  of  excessive  WPP  investments  that  are  made  regardless  of  the  fundamental  elements,  such
as  natural  and  cultural  assets,  human  health,  regional  development,  rapidly  reach  a  devastating  extent.  It  is  not  possible  to  claim
that  the  WPPs  built  by  destroying  the  forests,  which  are  the  Earth’s  lungs,  and  the  large  areas  of  natural  vegetation  are  the  sources
of  “renewable  and  clean  energy”.  As  the  agricultural  areas,  the  olive  groves,  the  pastures,  the  regions  with  natural/cultural/historical
assets  are  being  allocated  to  WPP  investments,  in  response  to  the  argument  of  “decreasing  external  dependence  for  energy”,  it  is
an  urgent  responsibility  to  address  rapidly  increasing  dependence  on  foreign  sources  in  agriculture  and  livestock  farming  and  the
revenue  losses  in  tourism.  The  struggle  initiated  by  the  individuals,  who  have  experienced  the  negative  eff  ects  of  WPPs  around  the
World  and  in  our  country,  for  the  health  they  lost,  the  nature  and  the  local  economies,  in  brief  for  the  right  to  life,  broadened  and
transformed  into  regional/international  solidarity  and  struggle  networks.  The  primary  subjects  of  the  struggle  against  WPPs  are
creating  public  awareness  about  irreversible  destruction  by  WPPs  that  are  overstated  through  the  large-scale  campaigns  as  the  most
“brilliant”  solution  to  prevent  global  climate  change  and  to  reduce  energy  dependency;  and  putting  pressure  to  get  the  regulations,
which  ensures  actual  representation  of  local  people’s  will  and  considers  the  environmental,  social  and  economic  factors  holistically,  to
be  made.  The  legal  struggles  to  protect  the  nature  and  habitats  are  ongoing.
Received  :  02.04.2017
  Accepted  :31.05.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: yenilenebilir-temiz  enerji,  rüzgârın  metalaşması,  yerel  irade,  çevre,  sağlık
EN: renewable-clean  energy,  commoditization  of  wind,  local  people’s  will,  environment,  health