Dosya-Derleme
ÖZDEŞLİKLER  FARKLILIKLAR  VE  ÖZGÜNLÜKLER:
SINIF  MÜCADELELERİ  VS.  ÇEVRE  MÜCADELELERİ

Identicalness  Diversities  and  Typicalness:
Class  Warfare  vs.  Struggles  for  Nature


Cilt 32, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2017, Sayfa 236-240
Yazar
    Gaye  YILMAZ
       Boğaziçi  Üniversitesi,  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  /  Part-time  Öğretim  Görevlisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Tek  başına  ekoloji  veya  sınıf  mücadelelerine  odaklanan  çok  geniş  bir  literatür  bulunmasına  karşın  bu  iki  mücadeleyi  bir  arada
ele  alan  çalışma  sayısı  son  derece  sınırlıdır.  Diğer  yandan,  mevcut  çalışmalarda  en  temel  şikayetin  “sınıf  örgütleri  neden  ekoloji
hareketlerine  yeterince  destek  vermiyor?”  sorusuna  dayandırıldığı  dikkat  çekmektedir.  Buna  karşın,  emek  süreçlerinin  gerçekliği
hatırlandığında  temel  sorunun  işçi  sınıfının  desteğini  almak  olmadığı;  asıl  sorunun  ekoloji  mücadelelerinin  sınıf  mücadelelerine
dönüştürülmesi  olduğu  kolayca  görülmektedir.  Gerçekten  de  ekolojik  yıkım  emek  sömürüsünün  amaçlanmayan  bir  çıktısıdır  ve
sermaye  sınıfının  birincil  hedefi  doğaya  zarar  vermek  değil  toplumsal  artı  değeri  büyüterek  sermaye  birikimi  sağlamaktır.  Bu
nedenle,  bu  çalışmanın  temel  tezi,  doğaya  dönük  saldırıları  durdurabilecek  yegâne  öznenin,  doğa  yıkımından  etkilenen  yereldeki
topluluklardan  ziyade  emek  sömürüsünü  topyekun  olarak  ortadan  kaldırmayı  amaçlayan  örgütlü  işçi  sınıfı  olduğudur.
Geliş  Tarihi    :  23.01.2017
Kabul  Tarihi    :  10.03.2017
  Although  there  is  a  vast  literature  focusing  solely  either  on  ecology  or  class  struggles,  there  are  quite  limited  scientific  works  handling
these  two  together.  The  complaints,  on  the  other  hand,  are  basically  based  on  the  question  “Why  the  class  organizations  do  not  provide
environmental  struggles  with  suff  icient  support?”  However  when  the  reality  of  labour  process  is  taken  into  account,  it  can  easily  be
understood  that  the  main  problem  is  not  to  receive  support  from  working  class,  it  is  the  task  of  transforming  ecological  struggles  into
class  struggles.  Indeed,  the  ecological  devastation  is  only  an  unintended  outcome  of  exploitation  of  labour  and  the  primary  target  of
capitalists  is  to  accumulate  capital  via  abstraction  of  social  surplus  value,  but  not  to  damage  environment.  Thus,  this  study  argues  that
the  only  group  that  can  stop  the  attacks  on  nature  is  the  organized  labour  class  aiming  to  stop  exploitation  of  labour  completely  rather
than  the  local  communities  aff  ected  by  the  destruction  of  the  nature.
Received  :  23.01.2017
  Accepted  :  10.03.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: doğa,  mücadele,  işçi  sınıfı,  emek  süreci
EN: nature,  struggle,  working  class,  labour  process