DOSYA  EDİTÖRÜ’NDEN
SAĞLIK  TURİZMİ
Health  Tourism

Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 243-244
Yazar
    Cavit  Işık  YAVUZ
       Dr.,  Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Hakem  Kurulu  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Tıbbi  turizm,  termal  turizm,  yaşlılara  ve  engellilere  yönelik  çeşitli  hizmetler  gibi  bir  grup  hizmetleri  kapsayan  sağlık  turizmi
son  yıllarda  uluslararası  sağlık  alanında  daha  fazla  gündeme  gelmektedir.  Sağlık  turizmi  alanının  kapsamı,  uygulanma
biçimleri,  ulusal  ve  uluslararası  sağlık  politikalarıyla  ilişkisi,  neden  olabildiği  etik  sorunlar,  üzerinde  durulan  konu
başlıklarından  bazılarıdır.  Toplum  ve  Hekim’in  bu  özel  dosyasında  konu  çeşitli  boyutlarıyla  ele  alınmakta  ve  irdelenmektedir.
  In  recent  years,  health  tourism,  which  includes  a  range  of  services  such  as  medical  tourism,  thermal  tourism,  various  services  for  elderly
and  disabled,  has  become  more  popular  in  the  field  of  international  health  care.  The  scope  of  the  health  tourism  field,  the  forms  of  its
implementation,  its  relationship  with  national  and  international  health  policies,  the  ethical  problems  it  may  cause  are  some  of  the
topics  emphasized.  In  this  special  file  of  the  Community  and  Physician,  health  tourism  is  addressed  and  examined  thoroughly.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlık  turizmi,  tıbbi  turizm,  küreselleşme
EN: health  tourism,  medical  tourism,  globalization