Dosya-Derleme
KÜRESEL  KAPİTALİZMİN  TIBBA  DOKUNUŞU:  SAĞLIK  TURİZMİ
Touch  of  Global  Capitalism  to  Medicine:  Health  Tourism

Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 245-253
Yazar
    Melike  YAVUZ
       Yrd.  Doç.  Dr.  Bahçeşehir  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
1997’deki  Asya  durgunluğundan  sonra  bazı  Güneydoğu  Asya  hastanelerinin  hayatta  kalma  stratejisi  olarak  başlayan  sağlık
turizmi,  bugün  neredeyse  tüm  kıtaları  kapsayan,  bir  milyar  dolarlık  küresel  bir  endüstri  haline  gelmiştir.  Sağlık  turizmi  sağlık
piyasasının  kendine  yeni  pazarlar  aradığı  bir  dönemde  çevre  kapitalist  ülkelerin  bir  bölümü  için  bir  ekonomik  kalkınma  stratejisi
olarak,  merkez  kapitalist  ülkeler  içinse  sağlık  hizmetlerinin  fahiş  maliyetlerine  ve  artan  bekleme  listelerine  geçici  bir  çözüm  olarak
piyasaya  sunulmuştur.  “Yeni  bir  eşitsizlik”  biçimi  olarak  tanımlanan  sağlık  turizminin  yükselişi,  nitelikli  sağlık  çalışanlarının  uygun
kullanımı,  mali  kaynakların  tahsisi  ve  sağlık  hizmetlerinin  dağılımı  konusunda  önemli  sorunlar  ortaya  çıkarmaktadır.  Sağlık
hizmetlerine  erişim,  maliyet  ve  kalite  bakımından  sosyal,  kültürel  ve  ekonomik  eşitsizlikleri  derinleştirmektedir.
Geliş  Tarihi    :  26.07.2017
Kabul  Tarihi  :  07.09.2017
  Health  tourism,  which  began  as  the  survival  strategy  of  some  Southeast  Asian  hospitals  after  the  Asian  recession  of  1997,  has
become  a  billion  dollar  global  industry  covering  almost  all  the  continents  today.  Health  tourism  has  been  presented  as  an  economic
development  strategy  for  some  of  the  peripheral  capitalist  countries  and  as  a  temporary  solution  to  the  excessive  costs  of  health
services  and  increasing  waiting  lists  for  central  capitalist  countries  at  a  time  when  the  health  market  is  seeking  new  markets  for  itself.
The  rise  of  health  tourism,  defined  as  a  “new  inequality”,  poses  significant  problems  with  the  proper  use  of  qualified  health  workers,
the  allocation  of  financial  resources  and  the  distribution  of  health  services.  It  deepens  the  social,  cultural  and  economic  inequalities  in
terms  of  access  to  health  care,  cost  and  quality.
Received  :  26.07.2017
Accepted  :  07.09.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlık  turizmi,  kapitalizm,  neoliberalizm
EN: health  tourism,  capitalism,  neoliberalism