Dosya-Derleme
SAĞLIK  HİZMETLERİNİN  ULUSÖTESİ  TAŞERONLAŞTIRILMASI:  TIBBİ  TURİZM
Transnational  Subcontracting  of  He  alth  Care  Services:  Medical  Tourism

Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 254-265
Yazar
    Aslı  DAVAS
       Doç.  Dr.,  İzmir  Dayanışma  Akademisi  (İDA)  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
GATS,  bölgesel  ya  da  ikili  ülkelerce  imzalanan  uluslararası  anlaşmalarla  sağlık  hizmetlerinin  ticareti  serbestleşmiş,  sağlık  hizmetleri  küresel  bir  meta  haline  dönüşmüştür.  Tıbbi  turizm  bireylerin  kendi  ya  da  sigorta  kurumları  aracılığıyla  maliyet,  nitelik,
bekleme  süreleri  vb.  gibi  sağlık  hizmetine  erişimdeki  finansal  ya  da  örgütsel  sorunlar  nedeniyle  başka  bir  ülkeden  sağlık  hizmeti
satın  almaları  ya  da  almak  zorunda  kalmaları  olarak  kabul  edilmelidir.  Tıbbi  turizm  reklam  vb.  araçlarla  talebin  satıcılar  tarafından
da  şekillendirildiği  bir  endüstriyi  işaret  eder.  Aracı  kurumların  “Üçüncü  Dünya’nın  fiyatlarıyla  Birinci  Dünya  Sağlık  hizmeti”  yaygın  sloganıyla  pazarladıkları  bu  sınır  ötesi  tedavilerin  başarısı  konusunda  gerçekte  çok  sınırlı  kanıta  dayalı  bilgi  bulunmaktadır.
Küreselleşme,  sağlık  hizmetlerinin  özelleştirilmesi,  kamu  sağlık  sigortalarının  kapsamlarının  daraltılması  sağlık  turizmini
etkileyen  en  önemli  etmenlerdendir.  Artan  cepten  harcamalar,  kapsam  dışı  tedaviler  tıbbi  turizme  yönelişi  arttırmaktadır.  Ülkeler
arasında  sağlık  hizmetlerinin  ücretlendirilmesindeki  farklılıklar,  sağlık  hizmetlerine  erişimde  bekleme  listeleri  gibi  örgütsel  ve  hizmetin  sağlık  sigortasınca  kapsam  dışı  olması  gibi  finansal  güçlüklerin  olması,  hastaları  sınır  ötesi  hizmete  yönlendirmektedir.
Bu  nedenle  tıbbi  turizm  son  yıllarda  sağlık  hizmetlerinin  başka  bir  ülkedeki  alt  işverene  devredilmesi  gibi  de  kabul  görmektedir.
Gelişmekte  olan  ülkelerde  özel  sektöre  ve  uluslararası  ortaklara  inanılmaz  kamusal  teşviklerle  yaratılan  tıbbi  turizm  sektörü  ülke  içinde  sağlıkta  eşitsizlikleri  arttırmakta  özellikle  yoksulların  sağlık  hizmetlerine  erişimine  engel  olmaktadır.
Geliş  Tarihi    :  04.07.2017
Kabul  Tarihi    :  01.09.2017
  The  trade  in  health  care  services  was  liberalized  and  these  services  became  a  global  commodity  through  GATS,  the  regional  or  bilateral  international  agreements.  Medical  tourism  should  be  considered  a  phenomenon  in  which  the  individuals  buy  or  have  to  buy
health  care  services  from  another  country  on  their  own  or  through  their  insurance  institutions  due  to  the  financial  or  organizational
challenges  in  accessing  healthcare  such  as  cost,  quality  or  waiting  times.  Medical  tourism  implies  an  industry  wherein  the  demand  is  shaped  also  by  vendors  using  the  means  such  as  advertising  etc.  There  is,  in  fact,  very  limited  evidence  based  information  on  the
success  of  these  transboundary  treatments  marketed  by  intermediary  institutions  with  the  common  slogan  “First  World  Health  Care  at
Third  World  Prices”.  The  globalization,  the  privatization  of  health  services,  limitations  on  coverages  of  public  health  insurances  are  the
most  important  factors  aff  ecting  medical  tourism.  Increasing  out-of-pocket  spending,  the  treatments  uncovered  by  health  insurances  stimulate  the  trend  of  medical  tourism.  The  presence  of  the  organizational  diff  iculties  such  as  health  care  pricing  diff  erences  among  the
countries,  the  waiting  lists  for  health  care  and  the  financial  diff  iculties  such  as  the  exclusion  of  insurance  coverage  for  the  treatment,
direct  patients  towards  cross-border  services.  For  this  reason,  medical  tourism  is  also  being  seen  in  recent  years  as  the  transfer  of  health
care  to  subcontractors  in  another  country.  The  medical  tourism  sector,  which  was  created  through  incredible  public  incentives  for  the
private  sector  and  international  partners  in  developing  countries  increases  the  disparities  in  health  care  in  the  country,  constrains  access  to  health  care  services,  particularly  among  the  poor.
Received  :  04.07.2017
Accepted  :  01.09.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: tıbbi  turizm,  ticarileşme,  eşitsizlikler
EN: medical  tourism,  commercialization,  disparities