Dosya-Derleme
SAĞLIK  TURİZMİNDE  YÖNETİŞİM  MANTIĞI  VE  KÖRFEZ  ÜLKELERİ
Governance  Logic  in  Medical  Tourism  and  the  Gulf  Countries

Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 266-274
Yazar
    Kansu  YILDIRIM
       Ankara  Tabip  Odası,  Uzman
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Sağlık  turizmi,  kamu  sektörünü  yönetişim  mantığı  üzerinden,  özel  sektörü  sermaye  birikim  süreçleri  üzerinden  kesen,  melez  bir  sektördür.  AKP  iktidarı  döneminde  sağlık  turizmine  yönelik  teşviklerin  arttırılması  ve  sektöre  prestij  kazandırılmaya  çalışılması,  iç  ve  dış  politik  gündemlerden  bağımsız  değildir.  Sağlık  turizminin  gelir  getirici  özelliğini  arttırmak  amacıyla  yönetişim  eşliğinde
özel  sektörün  yoğunlaşmasının  önü  açılırken,  hasta/müşteri  portföyünü  geliştirmek  için  dış  politik  müdahaleler  öne  çıkmaktadır.  Yakın  dönemde  dış  politikada  Körfez  ülkeleriyle  bölgesel,  siyasi  ve  ekonomik  ilişkilerin  derinleştirilmesi,  sağlık  turizmine  de
sirayet  etmektedir.  Bu  bağlamda,  sağlık  turizmi  makro-politik  bir  enstrüman  niteliği  de  kazanmaktadır.
Geliş  Tarihi    :  07.08.2017
Kabul  Tarihi    :  02.10.2017
  Medical  tourism  is  a  hybrid  sector  that  is  related  to  the  public  sector  through  the  governance  logic  and  to  private  sector  via  capital  accumulation  processes.  The  eff  orts  to  increase  the  incentives  for  medical  tourism  and  to  provide  that  sector  with  prestige  during  the
Justice  and  Development  Party  (AKP)  government  are  not  independent  of  domestic  and  foreign  policies.  While  the  government  pave  the  way  for  private  sector  in  order  to  increase  revenue  of  the  medical  sector  in  this  context,  it  has  been  observed  that  a  lot  of  external/
foreign  interventions  had  been  made  to  increase  the  patient  portfolio.  In  the  recent  time,  the  developments  in  the  regional,  political  and  economic  relations  with  the  Gulf  countries  in  foreign  politics  have  also  eff  ect  to  medical  tourism.  In  this  context,  medical  tourism  is  becoming  a  macro-political  instrument.
Received  :  07.08.2017
  Accepted  :  02.10.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlık  turizmi,  yönetişim,  körfez  ülkeleri,  teşvikler
EN: medical  tourism,  governance,  the  gulf  countries,  incentives  for  medical  tourism