Dosya-Derleme
SAĞLIK  TURİZMİ,  ŞEHİR  HASTANELERİ  VE  SAĞLIK  SERBEST  BÖLGELERİ
Medical  Tourism,  City  Hospita  ls  and  Free  HealthCare  Zones

Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 275-281
Yazar
    Ebru  BASA
       Dr.,  Pratisyen  Hekim,  Batıkent  4  Nolu  Aile  Sağlığı  Merkezi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Son  yıllarda  başta  gelişmiş  kapitalist  ülkeler  olmak  üzere  dünya  nüfusunun  yaşlanması  ile  birlikte  toplam  hastalık  yükü  içerisinde  kronik  hastalıkların  ağırlığıyla  birlikte  sağlık  harcamaları  da  artmaktadır.  Bu  olgu  karşısında  sağlık  hizmetlerinin  görece  daha  ucuz
olduğu  ülkeler  sağlık  turizmi  kapsamında  ziyaret  edilmektedir.  Dünyada  yükselen  pazar  olarak  lanse  edilen  sağlık  turizmi,  10.  Kalkınma  Planı  kapsamında  Sağlık  Endüstrilerinde  Yapısal  Dönüşüm  Programı  ile  birlikte  devletin  resmi  belgelerine  bir  yatırım
alanı  olarak  girmiştir.  Makalede  sağlık  turizminin  bileşenleri  olan  medikal  turizm,  termal  turizm,  ileri  yaştakilere  yönelik  bakım
ve  rehabilitasyon  hizmetlerinin  Türkiye’deki  güncel  durumu,  sağlık  otoritesinin  hedef  ve  beklentileriyle  uyumu  ve  sürmekte  olan
Kamu-Özel  Ortaklığı  projeleriyle  ilişkisi  değerlendirilmiştir.
Geliş  Tarihi    :  08.03.2017
Kabul  Tarihi    :  15.06.2017
  In  recent  years,  along  with  the  aging  of  the  world  population,  especially  the  developed  capitalist  countries,  the  health  expenditures  are  increasing  together  with  the  weight  of  chronic  diseases  within  total  illness  burden.  In  the  face  of  this  phenomenon,  countries  where  health  services  are  relatively  cheaper  are  being  visited  within  the  scope  of  health  tourism.  Health  tourism,  which  has  been  launched
as  an  emerging  market  in  the  world,  has  entered  into  the  government’s  off  icial  documents  as  an  investment  area  together  with  the  Structural  Transformation  Program  in  the  Health  Industry  within  the  scope  of  the  10th  National  Plan.  It  has  been  assessed  that  the  components  of  health  tourism,  medical  tourism,  thermal  tourism,  care  and  rehabilitation  services  for  elderly  people  in  Turkey  are  related  to  the  current  situation  in  Turkey,  compatibility  with  the  health  authorities’  targets  and  expectations,  and  ongoing  Public-
Private  Partnership  projects.
Received  :  08.03.2017
  Accepted  :  15.06.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlık  turizmi,  medikal  turizm,  termal  turizm,  ileri  yaş  ve  engelli  turizmi
EN: health  tourism,  medical  tourism,  thermal  tourism,  elderly  and  disabled  tourism