Dosya-Derleme
SAĞLIK  TURİZMİ  KANUN  TASLAĞI  VE  MEVZUATI
Medical  Tourism  Draft  Law  and  Legislation

Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 282-287
Yazar
    Özgür  ERBAŞ
       Avukat,  Türk  Tabipleri  Birliği
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Sağlık  turizminde  tercih  edilen  bir  ülke  olmak  Sağlık  Bakanlığı’nın  hedefl  eri  arasında  sayılmaktadır.  Ancak  sağlık  turizminin
nasıl  ele  alınacağı,  nasıl  bir  yapı  kurulacağı,  sistemin  nasıl  işleyeceği  belirlenememiştir.  Yaklaşık  sekiz  senedir  çeşitli  yapılar
oluşturulmakta,  ancak  işleyiş  ve  mevzuat  belirlenememektedir.  Bu  yazıda  Türkiye’de  sağlık  turizmi  ile  ilgili  mevzuat  incelenmiştir.
Geliş  Tarihi    :  08.03.2017
Kabul  Tarihi    :  15.06.2017
  Being  a  country  preferred  for  medical  tourism  is  among  the  goals  of  the  Ministry  of  Health.  However,  it  could  not  be  determined  how
to  address  medical  tourism,  what  kind  of  structure  should  be  formed,  how  the  system  should  function.  Various  systems  were  being
established  for  about  8  years,  but  the  functioning  of  the  system  and  related  legislation  could  not  be  specified.  In  this  article,  the
legislation  on  medical  tourism  was  examined.
  Received  :  08.03.2017
Accepted  :  15.06.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlık  turizmi,  teşvik,  kalkınma  planı,  sağlık  hakkı
EN: medical  tourism,  incentive,  development  plan,  right  to  health