Derleme
TÜRKİYE’DE  GİZLENEN  BEBEK  ÖLÜMLERİ  VE  BÖLGELERARASI  EŞİTSİZLİKLER
Hidden  Mortality  among  the  Infants  and  the  Regional  Inequalities  in  Turkey

Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 288-294
Yazar
    Onur  HAMZAOĞLU
       Prof.  Dr.,  Kocaeli  Dayanışma  Akademisi  (KODA)  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  çalışmanın  birinci  amacı,  Sağlık  Bakanlığı  tarafından,  2009  yılından  itibaren  bebek  ölüm  hızı  hesaplamalarına  dâhil  edilmeyen  bebek
ölümlerinin  boyutunu  belirlemektir.  İkinci  amacı  ise  bölgelerarası  eşitsizliklerin  yıllar  içindeki  varlığını,  büyüklüğünü  ve  değişimin  yönünü
ortaya  koymaktır.  Çalışmada,  Sağlık  Bakanlığı  tarafından  2009  yılından  itibaren  açıklanan  bebek  ölüm  hızlarının  gerçeği  yansıtmadığı,  her  yıl  açıklanan  bebek  ölüm  sayılarının  %36  ile  %57’si  kadarının  gizlendiği  ortaya  konmuştur.  Yanı  sıra,  bebek  ölüm  hızları  üzerinden  Türkiye’de  bölgesel  eşitsizliklerin  yıllar  içinde  arttığı  olduğu  gösterilmiştir.
Geliş  Tarihi  :  15.08.2017
Kabul  Tarihi    :  15.10.2017
  The  primary  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  extent  of  infant  mortality,  which  has  not  been  included  by  the  Ministry  of  Health  in  the  calculation  of  infant  mortality  rate  since  2009.  The  second  objective  is  to  explore  the  presence,  extent  and  direction  of  change  of  the  regional  inequalities  over  the  years.  The  study  revealed  that  the  infant  mortality  rates  announced  by  the  Ministry  of  Health  since  2009  did  not  refl  ect  the  reality,  36%  to  57%  of  the  infant  deaths  declared  annually  were  hidden  from  public.  Besides,  it  has  been  shown  through  infant  mortality  rates  that  the  regional  inequalities  in  Turkey  have  increased  over  the  years.
Received  :  15.08.2017
Accepted  :  15.10.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: bebek  ölüm  hızı,  Sağlık  Bakanlığı,  Türkiye  İstatistik  Kurumu,  sağlıkta  eşitsizlik
EN: infant  mortality  rate,  Ministry  of  Health,  Turkish  Statistical  Institute,  inequality  in  health