Derleme
TÜRKİYE’DE  KAMU  SAĞLIK  HARCAMALARININ  TARİHSEL  SEYRİ:  BETİMLEYİCİ  BİR  DEĞERLENDİRME
Historical  Trajectory  of  Public  Health  Expenditures  in  Turkey:  A  Descriptive  Analysis

Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 295-307
Yazar
    Volkan  YILMAZ
       Yrd.  Doç.  Dr.,  Boğaziçi  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü,  Sosyal  Politika  AD
Yazar
    Nurhan  YENTÜRK
       Prof.  Dr.,  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi,  Sivil  Toplum  Çalışmaları  Merkezi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Türkiye’nin  sağlık  sistemi  2003  yılında  uygulanmaya  başlanan  Sağlıkta  Dönüşüm  Programı  ile  köklü  bir  dönüşüm  sürecine  girmiştir.  Sağlıkta
Dönüşüm  Programı  öncesi  ve  sonrası  Türkiye  sağlık  sisteminde  kamu  sağlık  harcamalarının  seyrini  çıkarmak,  gerek  Türkiye’de  sağlık  sisteminin  dönüşümü  üzerine  akademik  tartışmayı  ilerletebilmek,  gerekse  Türkiye  için  farklı  sağlık  politikası  alternatifl  erini  tartışmaya  açmak  açısından  önem  arz  etmektedir.  Bu  makale  Sağlıkta  Dönüşüm  Programı  öncesi  ve  sonrasını  kapsayacak  biçimde  Türkiye’de  kamu  sağlık  harcamalarının  tarihsel  seyrini  çıkarmakta  ve  bu  seyri  sağlık  politikalarındaki  değişikliklerle  birlikte  değerlendirmektedir.  Makalede  2006  yılından  sonrası  için  kolaylıkla  bulunabilen  ayrıştırılmış  kamu  sağlık  harcamaları  verisi  kütüphane  taraması  ve  yazışmalar  yoluyla  elde  edilen  verilerle  birleştirilerek  1988  yılına  kadar  geriye  götürülmektedir.  Bu  verilere  dayanarak  makalede  yıllık  kamu  sağlık  harcamalarının  gayrisafi  yurt  içi
hasıla  içindeki  oranının  reform  öncesi  dönemden  itibaren  artış  eğiliminde  olduğu  ve  reformun  bu  artış  eğilimini  tersine  çevirmediği  iddia  edilmektedir.  Kamunun  sağlık  harcamalarındaki  bu  artış  büyük  oranda  Sosyal  Güvenlik  Kurumu  cari  sağlık  harcamalarından  ve  özellikle  de  tedavi  harcamalarından  kaynaklanmaktadır.
Geliş  Tarihi    :  18.03.2017
Kabul  Tarihi    :  21.05.2017
  Turkey’s  health  system  has  been  undergoing  a  radical  transformation  process  after  the  implementation  of  Health  Transformation  Program  since
2003.  Describing  the  historical  trajectory  of  public  health  expenditures  is  important  not  only  to  advance  the  debate  on  transformation  of  Turkey’s
health  care  system  but  also  to  open  the  debate  for  other  health  care  policy  alternatives  for  Turkey.  This  article  provides  data  on  the  historical
trajectory  of  public  health  expenditures  that  covers  the  timeframe  before  and  after  the  reform  and  analyzes  this  trajectory  against  the  background
of  health  care  policy  changes.  Using  desk  research  and  personal  correspondance  of  authors  with  state  off  icials,  the  article  compiles  annual  public
health  expenditures  data,  which  are  publicly  available  after  2006,  back  to  1988.  Based  on  this  data,  the  article  suggests  that  the  share  of  annual
public  health  expenditures  in  gross  domestic  product  has  been  in  an  upward  trend  before  the  reform  and  the  reform  did  not  reverse  this  trend.  This
rise  in  annual  public  health  expenditures  originates  mainly  from  the  increase  in  current  health  expenditures  of  the  Social  Security  Institution  and  especially  from  expenditures  on  treatment  services.
  Received  :  18.03.2017
Accepted  :  21.05.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlık  harcamaları,  sağlık  sistemi,  sağlık  politikası,  kamu  harcamaları,  Türkiye
EN: health  care  expenditures,  health  care  system,  health  care  policy,  public  expenditures,  Turkey