Derleme
TIBBİ  ANTROPOLOJİ  NİÇİN  ÖNEMLİDİR?
Why  does  Medical  Anthropology  Matter?

Cilt 32, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2017, Sayfa 316-320
Yazar
    Başak  CAN
       Yrd.  Doç.  Dr.,  Koç  Üniversitesi  Sosyoloji  Bölümü
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazı,  menopoz  ve  çift  cinsiyetlilik  üzerine  yapılmış  etnografik  çalışmalardan  hareketle  tıbbi  antropolojinin  getirdiği  farkındalıkların  daha  iyi  tıbbi  teşhis  ve  tedavi  yollarının  geliştirilmesi  için  önemine  işaret  etmektedir.  Bu  araştırmalardaki  iki  bulgunun  altı  çizilmektedir.  1)  İnsan
biyolojisi  modern  tıbbın  hayal  ettiği  evrensellikten  uzaktır,  tam  tersine  çevresel,  tarihsel  ve  kültürel  koşullar  içinde  sürekli  farklılaşır.  O  yüzden  biyolojileri  yerellikleri  üzerinden  düşünmek  önemlidir.  2)  Modern  tıp  boşlukta  üretilmez,  aksine  pek  çok  aktörün,  teknolojinin  ve  bedenin  belli  bir  mekan  ve  zaman  içindeki  etkileşiminin  sonucudur.  Dolayısıyla  doktorlar,  içinde  yaşadıkları  toplumlardaki  çeşitli  önyargı  ve
normlardan  etkilenirler.  Tıbbi  antropoloji  getirdiği  bu  farkındalıklarla  daha  iyi  bir  tıp  eğitiminin,  daha  nesnel  tıbbi  bilgi  üretiminin  ve  daha  iyi
bir  tedavi  sürecinin  gerçekleşmesine  katkıda  bulunabilir.
Geliş  Tarihi    :  03.07.2017
Kabul  Tarihi  :  06.10.2017
  Drawing  upon  ethnographic  research  on  menopause  and  intersexuality,  this  article  points  out  the  importance  of  awareness  brought  about  by  medical  anthropology  for  developing  better  ways  of  medical  treatment  and  diagnosis.  Two  findings  of  this  literature  are  highlighted:  1)  Human  biology  is  far  from  having  universal  qualities  as  imagined  in  modern  medicine,  on  the  contrary  it  is  subject  to  diff  erentiation  due  to  environmental,historical  and  cultural  circumstances.  This  is  why,  it  is  important  to  think  of  biology  in  terms  of  its  locality.
  2)  Modern  medicine  is  not  produced
in  a  vacuum,  rather  it  is  a  product  of  the  interaction  of  multiple  actors,  technologies  and  bodies  in  a  certain  place  and  time.  Therefore,  doctors
are  always  infl  uenced  by  various  prejudices  and  norms  of  the  society  that  they  are  living  in.  Being  aware  of  these  points  might  contribute  to  the
realization  of  a  better  medical  training,  more  objective  medical  knowledge  production  and  a  better  treatment  process.
Received  :  03.07.2017
Accepted  :  06.10.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: tıbbi  antropoloji,  biyotıp,  yerel  biyolojiler,  menopoz,  çift  cinsiyetlilik
EN: medical  anthropology,  biomedicine,  local  biologies,  menapouse,  intersexuality