DOSYA  EDİTÖRÜ’NDEN
AKP’Lİ  15  YILIN  BİLANÇOSU
BALANCE  SHEET  OF  THE  LAST  15  YEARS  WITH  AKP

Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 323-324
Yazar
    Osman  ÖZTÜRK
       Dr.,  Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Hakem  Kurulu  Üyesi
Yazar
    Onur  HAMZAOĞLU
       Prof.  Dr.,  Kocaeli  Dayanışma  Akademisi  (KODA)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Üç  Kasım  2002’de  yapılan  seçimlerle  başlayan  AKP’nin  tek  parti  iktidarı  on  beş  yılını  doldurdu.  Sağlık,  AKP’nin  öncelikli  icraat  ve  propaganda
alanlarından  biri  oldu.  On  beş  yılda  sağlıkta  finansmandan  hizmet  sunumuna,  birinci  basamaktan  tıp  fakültelerine,  istihdamdan  eğitime  büyük
bir  alt  üst  oluş  yaşandı.  Toplum  ve  Hekim  On  Beş  Yılın  Bilançosu  dosyasında  öncelikle  AKP  döneminin  siyasi  ve  ekonomik  analizi  yapılıyor,  çalışma  yaşamındaki  gelişmeler  aktarılıyor;  sonrasında  bu  dönemin  sağlıkta  politikaları  farklı  konu  başlıklarında  ayrıntılı  olarak  değerlendiriliyor.
  The  single  party  government  of  the  AKP  starting  with  the  general  elections  of  3  November  2002  has  completed  its  15th  year.  During  this  period
health  became  AKP’s  priority  area  in  practice  and  propaganda.  In  the  same  period  there  have  been  radical  changes  from  health  financing  to
service  delivery,  from  first  step  services  to  schools  of  medicine  and  from  employment  to  education.  In  its  section  “Balance  Sheet  of  Fifteen  Years”
the  Community  and  Physician  firstly  engages  in  political  and  economic  analysis  of  the  AKP  period  along  with  developments  in  working  life,  and
then  addresses  in  detail  the  health  policies  of  the  period  under  diff  erent  topical  headings.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: AKP,  Sağlık  “Reformu”,  sağlıkta  memnuniyet,  bilanço
EN: AKP,  Health  “Reform”,  client  satisfaction  in  health,  balance  sheet