Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
ON  BEŞ  YILIN  BİLANÇOSU:  ÇELİŞKİLER  YUMAĞI
Balance  Sheet  of  15  Years:  Ball  of  Contrasts

Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 325-327
Yazar
    Metin  ÇULHAOĞLU
       Toplum  ve  Hekim  Danışma  Kurulu  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Yazı,  iktidarda  15’inci  yılını  tamamlamış  bulunan  Adalet  ve  Kalkınma  Partisi’nin  (AKP)  Türkiye’nin  siyasal  yaşamındaki  öncülleriyle  ilişkilerini
süreklilik  ve  kopuş  kavramları  bağlamında  değerlendirmekte,  bugün  gelinen  noktada  bu  iktidarın  yaşadığı  çelişkilerle  birlikte  karşısındaki
muhalefetin  sorunlarına  değinmektedir.
Geliş  Tarihi    :  06.11.2017
Kabul  Tarihi  :  22.12.2017
  The  article  analyses  the  15  years  of  rule  in  government  of  the  Party  for  Justice  and  Development  in  the  context  of  continuity  and  rupture  with  its
predecessors  in  Turkish  political  life  and  addresses  contrasts  of  the  ruling  party  together  with  the  problems  of  its  opposition.
  Received  :  06.11.2017
Accepted  :  22.12.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Adalet  ve  Kalkınma  Partisi,  süreklilik  ve  kopuş,  kapitalizm,  demokrasi,  emperyalizm,  küresel  entegrasyon,  çelişki
EN: Party  for  Justice  and  Development,  continuity  and  rupture,  capitalism,  democracy,  imperialism,  global  integration,  contrast