Dosya-Derleme
AKP’Lİ  YILLARDA  TÜRKİYE  EKONOMİSİ:
COŞKU,  DURGUNLUK  VE  TASFİYE  EĞİLİMLERİYLE  SALINIM

The  Turkish  economy  under  JDP  Years:
  Oscillation  under  Euphoria,  Stagnation  and  Destruction  Tendencies


Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 328-340
Yazar
    Ekin  DEĞİRMENCİ
       İktisatçı-  Araştırmacı
Yazar
    Elif  KARAÇİMEN
       Recep  Tayyip  Erdoğan  Üniversitesi,  İktisat  Bölümü
Yazar
    Ahmet  Haşim  KÖSE
       İktisatçı-  Araştırmacı
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Siyasi  açıdan  yeni  bir  dönemin  başlangıcı  olan  AKP  iktidarı  esasında  1990’lı  yıllardan  itibaren  yoğunlaşan  iktisadi  kriz  koşullarının  bir  ürünüdür.
AKP’nin  iktisadi  politikaları  genel  anlamda  küresel  kapitalizmin  ana  hattını  oluşturduğu  neoliberal  politikaların  bir  uzantısı  olsa  da  hem
önceki  döneme  göre  bir  takım  önemli  dönüşümler  içermekte  hem  de  kendi  içerisinde  farklı  alt  dönemlere  karşılık  gelmektedir.  Bu  çalışmada
öncelikle  ekonominin  makroekonomik  genel  dengesi  üzerinden  AKP  döneminin  önceki  dönemden  nasıl  farklılaştığını  ele  alarak  Türkiye’de  son  on  beş  yılda  artan  özel  sektör  ve  hanehalkı  borçlanmasına  dikkat  çekiyoruz.  Ardından  AKP’nin  iktidarda  olduğu  dönemin  coşku,  durgunluk  ve  tasfiye  eğilimleriyle  nasıl  şekillendiğini  sektörel  bir  analiz  üzerinden  değerlendirmekteyiz.  Geçtiğimiz  on  beş  yılda  finansla  kurduğu  işbirliği  neticesinde  inşaat  sektörü  iktisadi  büyümenin  ve  rant  birikiminin  temel  kaynağı  olurken,  imalat  sanayi  durgunlaşmış,  emekçi  halkların  temel
geçim  kaynağı  olan  tarım  sektörü  ise  neoliberal  politikalar  eşliğinde  adeta  tasfiye  edilmiştir.  İktisadi  alanda  yaşanan  bu  dönüşüm  elbette
karşılığını  toplumsal  sınıf  yapısında  ve  gelir  dağılımında  bulmuştur.  Tüm  bu  süreçte  toplum  giderek  bir  yanda  varsıllaşan  bir  kapitalist  sınıfa
karşılık  diğer  yanda  yoksullaşan  emekçi  sınıfl  ar  üzerinden  kutuplaşmıştır.
Geliş  Tarihi    :  13.10.2017
Kabul  Tarihi  :  14.12.2017
  Representing  a  new  era  in  political  terms,  JDP  is  indeed  a  product  of  economic  crisis  conditions,  deepening  from  1990s  onwards.  Even  though
the  economic  policies  of  JDP  have  been  continuation  of  neoliberal  policies  imposed  upon  by  global  capitalism,  they  still  correspond  to  some  important  transformations  and  exhibit  diff  erent  sub-periods.  In  this  study,  we  analyse  how  JDP  period  diff  ers  from  previous  eras  by  investigating  macroeconomic  general  equilibrium  of  the  Turkish  economy  and  hence  draw  attention  to  the  increasing  debt  of  private  sector.  Followingly  we  put  forward  how  under  JDP  rule  the  economy  has  been  characterised  by  glow,  stagnation  and  destruction  tendencies  by  giving  a  sectoral  analysis.  Over  the  last  fifteen  years  while  the  construction  sector  has  become  a  main  source  of  economic  growth  and  rent  accumulation  thanks
to  its  cooperation  with  finance,  the  manufacturing  sector  has  stagnated.  Along  the  way  the  agricultural  sector  which  is  the  means  of  livelihood
for  labourers  has  simply  destructed  with  neoliberal  policies.  The  transformation  in  the  economic  realm  has  obviously  found  its  refl  ection  in  the  changing  social  structure  and  income  distribution.  In  the  whole  process,  the  society  has  been  polarised  into  two  groups-  a  capitalist  class  becoming  richer  and  labouring  classes  becoming  even  poorer.
Received  :  13.10.2017
Accepted  :  14.12.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Türkiye  ekonomisi,  borçlanma,  finans,  inşaat,  tarım
EN: Turkish  economy,  indebtedness,  finance,  construction,  agriculture