Dosya-Derleme
AKP’Lİ  YILLARDA  ÇALIŞMA  YAŞAMI:  SERMAYEYE  CENNET,  EMEĞE  CEHENNEM
Working  Life  in  AKP  Years:  Heaven  for  Capital,  Hell  for  Workers

Cilt 32, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 341-360
Yazar
    İrfan  KAYGISIZ
       Uzman,  Birleşik  Metal-İş  Sendikası
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
AKP’nin  hükümet  ettiği  2002-2017  yılları  arasındaki  15  yıllık  dönemde,  Cumhuriyet  tarihinde  görülmedik  ölçüde  işçi  sınıfı  ve  sendikalara  yönelik  bir  dizi  değişiklik  yapılmış  yeni  bir  çalışma  yaşamı  inşa  edilmek  istenmiştir  ve  bu  süreç  devam  etmektedir.  Bu  dönemde  çalışma
yaşamına  yönelik  temel  yasalar,  bireysel  hakları  düzenleyen  iş  kanunu  ile  kollektif  hakları  düzenleyen  sendikal  yasalar,  köklü  değişikliklere
uğramıştır.  İşçiler  hiç  olmadığı  kadar  esnek  istihdam  biçimleri  ile  çalıştırılırken,  kuralsızlık  kural  haline  gelmiş  ve  bu  çalışma  ilişkisi
güvencesizliği  yaratmıştır.  Bu  dönem  içerisinde  ilan  edilen  OHAL  ise,  önceki  dönemde  yaşananları,  yapılanları  da  aratacak  uygulamalarla
geçmektedir.
Geliş  Tarihi    :  16.11.2017
Kabul  Tarihi  :  25.12.2017
  During  15  years  of  AKP  governance  between  2002-2017,  we  have  seen  substantial  changes  towards  working  class  and  unions,  they  wanted
to  build  a  new  working  life  and  this  process  is  still  going  on.  In  this  period,  basic  laws  about  working  life,  labour  code  which  regulates  individual
rights  and  trade  union  legislation  which  regulates  collective  rights  has  substantially  changed.  Workers  are  now  working  under  fl  exible  working
conditions  which  has  never  seen  before,  irregularity  became  regular  and  this  working  relations  created  precarity.  Also  with  the  declaration  of  State
Emergency,  now  there  are  new  applications  which  are  even  worse  then  the  previous  period.
Received  :  16.11.2017
Accepted  :  25.12.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sendika,  işçi,  esneklik,  güvencesizlik
EN: labour  unions,  workers,  fl  exibility,  precarity