Dosya-Derleme
AKP  VE  TÜRKİYE’DE  BİRİNCİ  BASAMAK  SAĞLIK    HİZMETLERİNİN  BAŞKALAŞMA  ÖYKÜSÜ
Justice  and  Development  Party  and  The  Metamorphosis  of  Primary  Care  Services  in  Turkey

Cilt 5, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2017, Sayfa 361-375
Yazar
    Zeliha  Aslı  ÖCEK
       Prof.  Dr.,  Ege  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda  sağlık  reformlarının  birinci  basamak  sağlık  hizmetleri  açısından  çizdiği  yol  tanımlanmış,  Türkiye’de  birinci  basamağın  AKP  öncesi
iktidarlar  döneminde  başlayan  piyasalaştırılma  süreci  özetlenmiş,  AKP  ve  aile  hekimliği  ile  birlikte  gerçekleşen  değişim  dört  evreye  ayrılarak
değerlendirilmiştir.  Evrelerin  ayrılmasında  aile  hekimliğinin  geldiği  noktalar  kriter  alınmıştır.  Birinci  basamağın  en  temel  özelliklerinin  yok
edildiği  ve  bu  nedenle  aile  hekimliği  modeline  geçişin  basit  bir  örgütlenme  yapısı  değişimi  olarak  değerlendirilemeyeceği,  güvencesizlik,
müşteri  memnuniyeti  baskısı,  rekabet,  girişimci  rolü,  işveren-işçi  ilişkisi  gibi  etmenlerin  yaşamlarına  girmesiyle  birlikte  birinci  basamak  emekçilerinin  de  artık  bambaşka  bir  kimlik  kazandığı  sonucuna  varılmıştır.
Geliş  Tarihi      :  01.11.2017
Kabul  Tarihi  :  28.12.2017
  In  this  article,  the  direction  for  primary  care  services  within  healthcare  reform  is  defined.  The  comodification  process  of  primary  care  in  Turkey  began
before  the  Justice  and  Development  Party  (AKP)  came  to  power;  changes  in  the  model  of  family  medicine  after  the  AKP  arose  were  assessed  in
four  phases.  In  separating  the  phases,  the  stages  of  transition  in  the  family  medicine  model  were  used  as  criteria.  It  was  concluded  that  changes
to  the  family  medicine  model  can  not  be  considered  as  a  simple  organizational  change  because  of  the  destruction  of  the  attributes  of  primary  care.  The  introduction  of  many  factors  in  the  profession  today,  including  insecurity,  consumer  satisfaction,  competition,  entrepreneurship,  and  the
employee-employer  relationship  have  shaped  a  totally  diff  erent  identity  for  primary  health  care  workers.
Received  :  01.11.2017
Accepted  :  28.12.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: birinci  basamak  sağlık  hizmetleri,  aile  hekimliği,  sağlık  reformlar
EN: primary  care  services,  family  medicine,  health  reforms