Derleme
SAĞLIK  “REFORMU”  :  NEREDEN  NEREYE?
Health  “Reform”:  Where  is  it  Heading  for?
Bu  makale,  “Himmet,  Fıtrat,  Piyasa  /AKP  Döneminde  Sosyal  Politika”  (Der.  Koray,  M.,  Çelik  A,İstanbul,  İletişim  Yayınları)  adlı  kitapta  yazar  tarafından  kaleme  alınmış  olan  “Sağlıkta  Neo-Liberal  Dönüşüm  ve  Hak  Kayıpları”  adlı  bölümden  yararlanarak  hazırlanmıştır.
Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 403-409
Yazar
    Osman  ÖZTÜRK
       Dr.,  Toplum  ve  Hekim  Hakem  Kurulu  üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet  
Daha  önceki  siyasi  iktidarlar  tarafından  da  niyet  edilen  ama  gerçekleştirilemeyen  “sağlık  reformu”  on  beş  yıldır  iktidarda  olan  Adalet  ve  Kalkınma
Partisi  döneminde  “Sağlıkta  Dönüşüm  Programı”  (SDP)  adı  altında  hayata  geçirildi.  Bu  süreçte  Sosyal  Sigortalar  Kurumu  hastanelerinin
Sağlık  Bakanlığı’na  devredilerek  tasfiyesinden  devlet  hastanelerinin  yapısının  değiştirilmesine,  sağlık  ocaklarının  kapatılmasından  aile
hekimliği  sistemine  geçilmesine,  Genel  Sağlık  Sigortası  (GSS)  kurulmasından  Tamamlayıcı  Sağlık  Sigortası  uygulanmasına  bir  dizi  değişiklik
gerçekleştirildi.  Cumhuriyet  tarihi  boyunca  kendi  dinamikleriyle  bir  arpa  boyu  büyüyemeyen  özel  sağlık  sektörü  de  bu  dönemde  kamusal
kaynakları  kullanarak  hızlı  bir  büyüme  gerçekleştirdi.  Geçtiğimiz  yıl  içinde  ise  önce  16  Nisan  referandumunun  hemen  arifesinde  primini
kendisi  ödeme  zorunluluğu  olan  GSS’liler  için  daha  önceki  kademeli  prim  uygulaması  yerine  tek  prim  uygulamasına  geçildi;  ikinci  olarak  da,
694  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname  ile  SDP’nin  en  önemli  bileşenlerinden  olan  Sağlık  Bakanlığı  teşkilatı  ve  devlet  hastanelerindeki  yeni
yapılandırmadan  geri  dönüldü.  SDP’deki  bu  iki  önemli  revizyon/kırılma  aslında  başlangıçta  “sağlık  reformu”  içeriğinde  olmayıp  sonradan
dahil  edilen  “Şehir  Hastaneleri”  ile  birlikte  düşünüldüğünde  SDP’nin  başlangıç  hedefl  erinden  önemli  sapmalar  yaşandığı  ve  halen  açık  olarak
tanımlanmasa  da  bundan  sonra  farklı  bir  yöne  doğru  evrileceği  görülmektedir.
Geliş  Tarihi    :  28.12.2017
Kabul  Tarihi    :  15.01.2018
  “Health  reform”  that  used  to  be  in  the  mind  of  earlier  ruling  parties  without  being  realized  has  been  given  eff  ect  by  the  Party  for  Justice
Development  which  is  in  power  for  the  last  fifteen  years  under  the  heading  “Transformation  in  Health  Programme”  (THP).  During  this  process
a  range  of  changes  has  been  introduced  from  the  liquidation  of  Social  Security  Institution  hospitals  by  their  transfer  to  the  Ministry  of  Health  to
changes  in  state  hospitals;  from  the  closure  of  health  centres  to  transition  to  family  medicine  system;  and  from  the  introduction  of  General  Health
Insurance  (GHI)  to  the  practice  of  Supplemental  Health  Insurance.  The  private  health  sector  too,  whose  growth  remained  nil  throughout  the  history
of  the  Republic  enjoyed  a  rapid  surge  by  using  public  funds  in  this  period.  Within  the  past  year,  firstly  just  before  the  April  16  referendum  single
contribution  model  replaced  payment  in  steps  for  GHI  for  persons  who  have  to  make  their  contributions  personally.  Secondly,  with  the  Decree  no.
694  in  Force  of  Law  there  was  return  back  from  the  new  organization  in  the  Ministry  of  Health  and  new  structuring  in  state  hospitals  which  were
the  most  important  components  of  the  THP.  Considered  together  with  “city  hospitals”  which  were  originally  not  included  in  the  “health  reform”
but  introduced  later,  these  two  significant  revisions/breaks  in  the  THP  indicate  that  the  programme  experiences  major  deviations  from  its  original
objectives  and  is  destined  to  a  diff  erent  direction  from  now  on.
Received  :  28.12.2017
Accepted  :  15.01.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlıkta  dönüşüm  programı,  genel  sağlık  sigortası,  özel  sağlık  sektörü,  şehir  hastaneleri,  revizyon/kırılma
EN: transformation  in  health  programme,  general  health  insurance,  private  health  sector,  city  hospitals,  revision/  break