Dosya-Derleme
TÜRKİYE’DE  ANA  VE  ÇOCUK  SAĞLIĞI  HİZMETLERİNİN  DURUMU:  2002-2017
State  of  Maternal  and  Child  Health  Services  in  Turkey:  2002-2017

Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 410-421

    Muzaff  er  ESKİOCAK
       Prof.  Dr.,  Trakya  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Sağlıkta  neoliberal  dönüşüm,  topluma  dayalı  koruyucu  hizmetlerden  liste  kişilerine  başvuruya  dayalı  negatif  performans  tehdidi  altında
seçilmiş  koruyucu  sağlık  hizmetlerinin  sunulmasına  geçiş  ile  sürmektedir.  Bu  çalışmanın  amacı  24  Ocak  1980’de  başlayan  sürecin  son
15  yılının  sonuçlarını  Türkiye’de  kadınların  ve  çocukların  sağlığı  ve  koruyucu  hizmetlerden  yararlanma  üzerinden  değerlendirilmesidir.
Değerlendirmede  Türkiye  Nüfus  ve  Sağlık  Araştırmaları,  Dünya  Sağlık  Örgütü,  Birleşmiş  Milletler  Çocuklara  Yardım  Fonu,  Birleşmiş  Milletler
Nüfus  ve  Kalkınma  Örgütü  (UNDP)  gibi  kuruluşların  yayınladıkları  raporlar  temel  alınmıştır.  Değerlendirmede  Sürdürülebilir  Kalkınma
Hedefl  erinin  “Ardında  Kimseyi  Bırakma!”  mottsu  üzerinden  eşitsizlik  kurbanlarına  bakmaya  özen  gösterilmiştir.  Anne  ve  bebek  ölümlerinde
kabul  edilemez  bir  yükseklik  vardır.  Türkiye’nin  kadın  ve  çocuk  sağlığı  açısından  Dünya  ölçeğinde  sıralamadaki  yerlerinde  kabul  edilemez
bir  gerilik/gerileme  vardır.  Bebek  ölümlerinde  eşitsizlik  görülen  toplumsal  kesimlerinin  sağlık  hizmetlerine  erişimlerinde  iyileşme  bir  yana
durağanlaşma  ya  da  kimi  zaman  kötüleşme  söz  konusudur.
Geliş  Tarihi    :  20.11.2017
Kabul  Tarihi    :  29.12.2017
  Neoliberal  transformation  in  health  continues  with  a  shift  from  community  based  protective  services  to  the  delivery  of  protective  services
selected  under  the  threat  of  negative  performance  based  on  application  to  enlisted  persons.  The  objective  of  the  present  study  is  to  assess  the
outcomes  of  the  last  15  years  of  a  process  that  started  first  in  24  January  1980  with  respect  to  maternal  and  child  health  and  utilization  of  protective
services.  The  assessment  builds  on  Demographic  and  Health  Surveys  conducted  in  Turkey  and  reports  published  by  various  organizations  including
the  World  Health  Organization,  United  Nations  Children’s  Fund  and  United  Nations  Development  Programme  (UNDP).  The  study  pays  particular
attention  to  the  victims  of  inequality  on  the  basis  of  the  motto  “leaving  no  one  behind”  under  the  Sustainable  Development  Goals.  Maternal  and
infant  deaths  in  Turkey  are  unacceptably  high.  Also  unacceptable  is  Turkey’s  retrogression  in  the  worldwide  ranking  in  terms  of  maternal  and  child
health.  In  terms  of  infant  mortality,  there  is  no  headway  but  even  worsening  in  the  access  of  disadvantaged  groups  to  health  services  leaving  aside
any  improvement.
  Received  :  20.11.2017
  Accepted  :  29.12.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: neoliberal  dönüşüm,  Kadın  sağlığı,  çocuk  sağlığı,  Türkiye
EN: neoliberal  transformation,  maternal  health,  child  health,  Turkey