Dosya-Derleme
SAĞLIK  BAKANLIĞI  HASTANELERİNDE  15  YILLIK  DÖNÜŞÜM
15  Years  of  Transformation  in  Ministry  of  Health  Hospitals

Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 422-426
Yazar
    Bayazıt  İLHAN
       Uzm.  Dr.,  Türk  Tabipleri  Birliği  Merkez  Konseyi  Eski  Başkanı
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Türkiye’de  2003  yılından  bu  yana  uygulanan  sağlık  politikaları  Sağlıkta  Dönüşüm  Programı  adıyla  anılıyor.  Bu  program  kapsamında  yapılan
düzenlemelerle  sağlık  hizmetlerinin  finansmanından  sunumuna,  sağlık  çalışanlarının  eğitiminden  çalışma  biçimlerine,  yurttaşların  sağlık
hizmeti  alma  alışkanlıklarına  kadar  pek  çok  başlıkta  değişiklikler  yaşanmıştır.  Bu  yazıda  Sağlık  Bakanlığı  ve  Hastanelerinde  yaşanan
dönüşüm  ele  alınmıştır.
Geliş  Tarihi    :  17.10.2017
Kabul  Tarihi    :  19.12.2017
  Health  politics  that  have  been  implemented  in  Turkey  since  2003  are  referred  to  as  Health  Transition  Program.  Regulations  with  this  program
changed  many  aspects  of  healthcare  from  finance  to  practice,  from  education  of  healthcare  workers  to  their  working  conditions,  and  to  healthcare
usage  habits  of  citizens.  This  article  discusses  the  changes  that  happened  in  Ministry  of  Health  and  Ministry  of  Health  Hospitals.
  Received  :  17.10.2017
  Accepted  :  19.12.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlıkta  dönüşüm  programı,  Sağlık  Bakanlığı  hastaneleri,  eğitim  ve  araştırma  hastaneleri,  şehir  hastaneleri
EN: health  transition  program,  Ministry  of  Health  hospitals,  education  and  research  hospitals,  city  hospitals