Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
RIZAYLA  VEYA  ZORLA:  ŞEHİR  HASTANELERİ
City  Hospitals:  Either  On  Consent  Or  By  Force

Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 427-431
Yazar
    Özgür  ERBAŞ
       Avukat,  Türk  Tabipleri  Birliği
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Kamu  özel  ortaklığı  kamu  hizmetini  dönüştürür.  Bu  dönüşüm,  hizmeti  sunanları  ve  hizmetten  yararlananları  doğrudan  etkiler.  Kamu
hizmetine  şirketlerin  kamu  özel  ortaklığı  marifetiyle  katılması,  kamu  kaynaklarının  takibini  zorlaştırır.  Şirketlerle  yapılan  uzun  süreli
sözleşmeler  nedeniyle,  seçimle  oluşacak  iktidarların  vaatlerini  yerine  getirmeleri  güçleşir.  Borçlanma  maliyetlerinin  yüksekliği  uzun  vadede
yoksulluğun  artmasına  neden  olur.  Kamu  özel  ortaklığı  doğası  gereği  yolsuzluk,  yolsuzluk  da  yoksulluk  yaratır.  Uzun  süreli  ve  sert  yapıdaki
sözleşmeler  yapısı  gereği  demokrasiyi  tehdit  eder.  Getiri  odaklı  hizmet  sunumu,  ihtiyaç  sahiplerinin  kamu  hizmetine  erişimini  güçleştirir.
Geliş  Tarihi    :  02.10.2017
Kabul  Tarihi:  28.11.2017
  Public-private  partnership  transforms  public  services.  This  transformation  directly  aff  ects  both  service  providers  and  its  beneficiaries.  Theparticipation  of  private  companies  to  public  service  delivery  through  public-private  partnerships  makes  it  diff  icult  to  keep  track  of  public  resources.
Due  to  long-term  contracts  with  companies  elected  governments  face  diff  iculty  in  fulfilling  their  commitments.  High  costs  of  borrowing  trigger
poverty  in  the  long  term.  By  its  very  nature,  public-private  partnership  embodies  corruption  and  corruption  leads  to  poverty.  Long-term  contracts  with  rigid  clauses  structurally  threaten  democracy.  Service  delivery  focusing  on  returns  makes  it  diff  icult  for  people  in  need  to  have  access  to  services.
  Received  :  02.10.2017
Accepted  :  28.11.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: kapitalizm,  kamu  özel  ortaklığı,  yolsuzluk,  yoksulluk,  demokrasi
EN: capitalism,  public-private  partnership,  corruption,  poverty,  democracy