Dosya-Derleme
TÜRKİYE’DE  TIP  EĞİTİMİ:  ONBEŞ  YILDA  (2002-2017)  NELER  DEĞİŞTİ?
Medical  Education  in  Turkey:  What  Has  Changed  in  Fifteen  Years  (2002-2017)

Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 432-435
Yazar
    İskender  SAYEK
       Prof.  Dr.,  Hacettepe  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Genel  Cerrahi  AD  Emekli  Öğretim  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Tıp  eğitiminin  temel  amacı  toplum  sağlığının  gelişmesini  ve  korunmasını  sağlayan  ve  sağlık  alanında  değişim  yapabilen  “iyi  hekim”
yetiştirmektir.  Türkiye’de  son  onbeş  yılda  tıp  eğitimini  etkileyen  önemli  sonuçlar  ortaya  çıkmıştır.  Nüfus  başına  hekim  sayısının  düşük
olduğu  gerekçesiyle  uygulanan  sağlık  politikalarında  son  on  beş  yılda  öğrenci  alan  tıp  fakültesi  sayısı  %114  artmış  ve  kontenjanlar  da  buna
parallel  biçimde  %227  artmıştır.  Öğretim  üyesi  sayısı  buna  gore  daha  düşük  bir  hızda  gelişmiş  ve  öğretim  üyesi  başına  düşen  öğrenci  sayısı
4.3’ten  5.6’ya  yükselmiştir.  Performansa  dayalı  ücretlendirme  eğitim  kurumlarında  hizmetin  öncelenmesine  yol  açmıştır.  Aile  hekimliğinin
uygulanması  tıp  fakültelerinin  birinci  basamakta  eğitim  etkinliklerini  kısıtlamıştır.  Bu  dönemde  tıp  eğitimin  niteliğini  iyileştirmeye  yönelik
çabalar  tıp  eğitimi  programlarının  akreditasyonuna  yol  açmış  ve  9’u  yeniden  akreditasyn  olmak  üzere  30  program  değerlendirmeden  geçerek
akredite  edilmiştir.  Önerilerimiz  yeni  tıp  fakültesi  açılmaması,  öğrenci  kontenjanlarının  düşürülmesi,  performansa  dayalı  ücretlendirmenin
yerine  eğitim  kurumlarında  eğitimi  önceleyecek  önlemler  alınarak  öğretim  üyelerinin  özlük  haklarının  iyileştirilmesi,  toplum  içinde  eğitim
olanaklarının  arttırılması,  nitelik  iyileştirme  çalışmalarının  sürdürülerek  yaygınlaştırılması  ve  kurum  ve  kuruluşlar  arası  işbirliği  ve  eşgüdüm
arttırılarak  tıp  eğitimine  yönelik  planlamaların  yapılmasıdır.
Geliş  Tarihi  :  06.11.2017
Kabul  Tarihi  :  23.12.2017
  The  aim  of  medical  education  is  to  educate  “good”  doctors  to  promote  health  and  improve  the  health  of  the  community  and  be  competent  to
change  health  policies  needed  to  meet  the  health  requirements.  There  has  been  significant  outcomes  which  has  eff  ected  the  medical  education  in
Turkey  within  the  last  fifteen  years  with  changes  in  health  policies.  During  this  period  the  number  of  medical  schools  increased  by  114%  and  the
number  of  students  admitted  to  medical  schools  by  227%.  The  number  of  educators  as  well  increased  in  this  period  but  this  was  below  the  pace
of  the  increase  in  number  of  students.  Paying  the  educators  with  “fee  per  performance”  have  led  to  a  shift  of  priority  from  education  to  service.
The  eff  orts  of  quality  improvement  in  medical  education  have  led  to  the  process  of  accreditation  of  medical  education  programs  and  30  programs
have  accredited  within  this  period.  Our  recommendations  are  as  follows:  the  number  of  medical  schools  should  not  be  increased  with  a  decrease
in  the  number  of  students  admitted  to  medical  schools,  payment  policies  to  educators  should  be  re-evaluated  and  improved  with  promotion  of
education,  policies  to  increase  education  in  the  community  should  be  evaluated,  the  eff  orts  of  quality  improvement  should  be  supported  and
disseminated  and  the  last  but  not  the  least  co-ordination  between  all  stakeholders  should  be  established  in  planning  and  implementation  of
policies  related  to  medical  education.
  Received  :  06.11.2017
Accepted  :  23.12.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Tıp  fakülte  sayıları,  öğrenci  kontenjanları,  sağlık  politikalrı,  akreditatsyon
EN: number  of  medical  schools,  student  admission  quotas,  health  policies,  accreditation