Dosya-Derleme
SAĞLIKTA  ŞİDDET
Violence  in  Healthcare

Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 436-442
Yazar
    Raşit  TÜKEL
       Prof.  Dr.,  Türk  Tabipleri  Birliği  Merkez  Konseyi  Başkanı,  İstanbul  Üniversitesi  İstanbul  Tıp  Fakültesi  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  AD
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
İşyerinde  şiddet,  son  yıllarda  Türkiye’de  sağlık  alanında  önde  gelen  sorunlardan  biridir.  Hekimler  ve  diğer  sağlık  çalışanları  esas  olarak
hastalardan  ve  yakınlarından  gelen  ve  şiddet  davranışı  ile  sonuçlanan  artmış  bir  saldırı  riski  altındadırlar.  Sağlık  Bakanlığı’nın  bildirdiği  Beyaz
Kod  uygulaması  başvuruları,  1  Ocak  2013-30  Haziran  2017  tarihleri  arasında  51  bin  348  sağlık  çalışanının  şiddete  uğradığını  göstermiştir.
İşyerinde  şiddete  uğrama  sonrasında  ortaya  çıkan  en  yaygın  psikolojik  sorunlar,  iş  doyumunun  ve  yaşam  kalitesinin  azalması  ve  de  travma
ve  stresle  ilişkili  bozuklukların  görülmesidir.  Ülkemizde  14  yıldır  uygulanmakta  olan  Sağlıkta  Dönüşüm  Programı  sağlık  çalışanlarının
çalışma  koşullarını  ve  sağlık  hizmet  sunumunun  niteliğini  olumsuz  etkilemiştir.  Sağlık  alanında  işyerinde  şiddetin  nedenleri  araştırıldığında,
neoliberal  sağlık  politikaları,  hastaların  ve  ailelerinin  sağlık  sisteminden  karşılanmayan  beklentileri,  eğitim  yetersizlikleri,  koruyucu  bir
yasanın  olmaması  sıralanabilir.  Yakın  dönemde  politikacıların  sağlık  çalışanlarını  değersizleştiren  söylem  ve  davranışları  da  sağlıkta  şiddet
sorununun  büyümesi  için  uygun  ortam  oluşturmuştur.  Hükûmet  bu  sorunu  ciddiyetle  ele  almalı  ve  sağlık  alanında  şiddeti  önlemek  için
Sağlıkta  Dönüşüm  Programının  terkedilmesi  de  dâhil  olmak  üzere  gerekli  politikaları  ve  buna  yönelik  uygulamaları  hayata  geçirmelidir.  Türk
Tabipleri  Birliği’nin  sağlık  çalışanlarına  yönelik  şiddet  davranışlarının  azaltılması  amacıyla  önerdiği  sağlıkta  şiddet  yasa  taslağı  bir  an  önce
yasallaştırılmalıdır.
Geliş  Tarihi  :  09.10.2017
Kabul  Tarihi  :  04.12.2017
  Workplace  violence  has  become  a  prominent  problem  in  healthcare  in  Turkey  in  the  recent  years.  Medical  doctors  and  other  healthcare  workers  face
an  increased  risk  of  work-related  assaults  resulting  primarily  from  violent  behavior  of  the  patients  and/or  their  relatives.  “White  code”  applications
reported  by  the  Ministry  of  Health  showed  that  51.348  violent  aff  airs  had  occurred  from  January  1,  2013  to  June  30,  2017.  The  most  common
psychological  problems  seen  after  exposure  to  workplace  violence  are  reduced  job  satisfaction  and  quality  of  life  and  also  development  of  trauma
and  stress-related  disorders.  Health  Transformation  Program  which  has  been  put  into  practice  in  our  country  for  14  years  has  aff  ected  negatively
both  the  working  conditions  of  healthcare  workers  and  the  quality  of  health  service  delivery.  When  the  reasons  of  workplace  violence  in  healthcare
are  investigated,  neoliberal  health  policies,  unmet  expectations  of  patients  and  their  family  from  the  healthcare  system,  educational  inadequacy,
lack  of  preventive  law  may  be  listed.  Statements  and  practices  made  by  politicians  in  the  recent  period  that  discredit  healthcare  workers  have  also
predisposed  to  the  growth  of  the  problem.  The  government  must  take  the  problem  seriously  and  apply  necessary  policies  and  procedures  including
abandonment  of  Health  Transformation  Program  in  order  to  prevent  workplace  violence  in  healthcare.  The  draft  law  proposed  by  Turkish  Medical
Association  for  the  purpose  of  reducing  violent  behaviors  towards  health  professionals  has  to  be  enacted  into  law  as  soon  as  possible.
  Received  :  09.10.2017
  Accepted  :  04.12.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: işyerinde  şiddet,  sağlık  çalışanları,  sağlıkta  dönüşüm  programı,  sağlıkta  şiddet  yasa  tasarısı
EN: workplace  violence,  healthcare  workers,  health  transformation  program,  healthcare  violence  draft  law