Dosya-Derleme
AKP’Lİ  YILLARDA  SAĞLIK  HİZMETLERİNİN  FİNASMANI:  Cepten  Devlete,  Devletten  Patrona
Financing  of  Health  Services  Under  AKP  From  Pocket  to  State,  from  State  to  Bosses

Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 443-449
Yazar
    Onur  HAMZAOĞLU
       Prof.  Dr.,  Kocaeli  Dayanışma  Akademisi  (KODA)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Türkiye’de  sağlık  hizmetlerinin  finansmanında  AKP’den  önce  hâkim  olan  model  genel  bütçe  ve  kamu  sigortası  modeli  iken,  2008  yılından
itibaren,  genel  sağlık  sigortası  adı  altında  “neoliberal  kamu  sigortacılığı”  modeline  geçilmiştir.  Seksenli  yılların  sonunda  Dünya  Bankası
tarafından  tüm  ülkelerde  var  olduğu  tanımlanan  “sağlık  krizi”nin  çözümü  için  önerilen  bu  sağlık  hizmetleri  finansman  modelinin,  kendinden
menkul  bu  sorunun  çözümü  için  tek  reçete  olduğu  ilân  edilmişti.  Nüfusun  tümünü  kapsama  ve  kamu  sigorta  kurumları  arasında  hizmet
sunumundaki  “eşitsizlikleri”  ortadan  kaldırma  iddiası  ile  Haziran  2003  tarihinde  AKP  Hükümeti  tarafından  gündeme  getirilen  Sağlıkta
Dönüşüm  Programı’nın  da  temel  bileşeni  olan  bu  modelin  uygulanması  ile  15  yılın  sonunda,  devlet,  sağlık  hizmetleri  alanındaki  finansal
sorumluluklarının  büyük  bölümünü  halkın  üzerine  yüklemiştir.  Sağlık  hizmetlerinin  finansmanında  kişilerin  payı  yıllar  içinde  sürekli  olarak
artarken,  devletin  payı  azalmıştır.  Bununla  birlikte,  oluşturulan  fon  sağlık  alanında  özel  hastaneleri,  teşvik  etmek  için  kayırıcı  bir  biçimde
kullanılır  hâle  getirilmiştir.
Geliş  Tarihi  :  14.11.2017
Kabul  Tarihi:  29.12.2017
  Before  the  AKP  (Party  for  Justice  and  Development)  the  dominant  model  in  financing  health  services  was  based  on  general  budget  and  public
insurance.  Starting  from  2008,  however,  there  was  a  transition  to  “neoliberal  public  insurance”  model  presented  as  national  health  insurance.
Towards  the  end  of  the  80’ies  the  World  Bank  declared  this  model  as  the  only  recipe  for  solving  the  “health  crisis”  assumed  to  be  in  existence  in
all  countries.  The  model  was  also  one  of  the  main  components  of  the  Transformation  in  Health  Programme  launched  in  June  2003  by  the  AKP
Government  alleging  that  it  would  cover  the  whole  population  and  eliminate  “inequalities”  in  service  delivery.  15  years  after  the  introduction  of
the  model  the  State  shifted  a  large  part  of  its  financial  responsibilities  in  health  to  the  shoulders  of  the  people.  While  the  share  of  individual  citizens
in  financing  health  services  continuously  increased  that  of  the  State  shrunk.  Along  with  this,  the  fund  that  was  created  is  increasingly  used  in
biased  ways  to  encourage  private  health  facilities.
  Received  :  14.11.2017
Accepted  :  29.12.2017


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Türkiye,  Adalet  ve  Kalkınma  Partisi,  sağlık  harcamaları,  sağlık  hizmetlerinin  finansmanı,  genel  sağlık  sigortası
EN: Turkey,  Party  for  Justice  and  Development,  health  spending,  financing  of  health  services,  national  health  insurance