DOSYA/YUVARLAK  MASA  TOPLANTISI
YENİ  DÖNEMDE  NASIL  BİR  STRATEJİ
What  Kind  of  Strategy  for  the  new  Period

Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 450-468
Yazar
    Nazmi  ALGAN
       Dr.,  İstanbul  Tabip  Odası  Sağlık  Politikaları  Komisyon  Üyesi
Yazar
    Eriş  BİLALOĞLU
       Dr.,  Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Hakem  Kurulu  Üyesi
Yazar
    Ali  ÇERKEZOĞLU
       Dr.,  Türk  Tabipleri  Birliği  Onur  Kurulu  Üyesi
Yazar
    Onur  HAMZAOĞLU
       Prof.  Dr.,  Kocaeli  Dayanışma  Akademisi  (KODA)
Yazar
    Güray  KILIÇ
       Dr.,  İstanbul  Tabip  Odası  Sağlık  Politikaları  Komisyon  Üyesi
Yazar
    Osman  ÖZTÜRK
       Dr.,  Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Hakem  Kurulu  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yuvarlak  masa  toplantısı,  yer  alacağı  dosya  kapsamında  iki  soruya  yanıt  aramak  için  gerçekleştirildi.  Soruların  ilkinin  amacı,  Son  15  yıl  içerisinde  sağlıkta  dönüşen(ler)in  ne  olduğunu  olabildiğince  genel  başlıkları  altında  tartışmaktır.  Konuyu  genel  hatlarıyla  ele  alacağız,  çünkü  dosyamızda  yer  alan  makaleler,  her  bir  özel  alanı  ayrıntısıyla  değerlendirme  amacıyla  hazırlandı.  İkinci  sorumuzda  da  gelinen  aşamada  sağlık  alanında  var  olan  muhalefetin  yönelmesi  gereken  öncelikli  alan(lar)ın  neler  olabileceğini  tartışıp,  izlenmesi  gereken  stratejik  hat  ile  bunun  taktik  adımlarını  ortaya  koyabilmek  amacını  taşıyor.   This  round  table  discussion  was  organized  to  seek  answers  to  two  questions.  The  first  question  was  about  discussing  what  has  been  actually
transformed  in  the  health  sector  within  the  last  15  years  under  general  headings.  This  issue  will  be  treated  in  general  terms  since  other  articles  in
our  file  address  each  specific  sub-sector  in  detail.  Given  the  present  state  of  aff  airs  in  the  field  of  health,  the  second  question  was  about  priority
areas  that  the  existing  opposition  should  be  targeting  including  the  strategy  to  be  pursued  and  associated  tactical  steps.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: AKP,  Sağlık  “Reformu”,  sağlıkta  memnuniyet,  bilanço
EN: AKP,  Health  “Reform”,  client  satisfaction  in  health,  balance  sheet