Gözlemler  ve  Görüşler
EVRENSEL  MESLEK  AHLAKI  KURALLARI  /  HEKİMLİK  ANDI”NI  GÜNCELLEME  ÇALIŞMALARI
Revising  World  Medical  Association  Declaration  of  Geneva  -  Physicians’  Pledge

Cilt 32, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2017, Sayfa 469-475
Yazar
    M.  Murat  CIVANER
       Prof.  Dr.,  Uludağ  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi,  Tıp  Tarihi  ve  Etik  AD
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  metinde  Dünya  Tabipler  Birliği  Cenevre  Bildirgesi’ni  güncellemek  üzere  yürütülen  çalışmalar  ve  bu  kapsamda  Türk  Tabipleri  Birliği’nin
katkıları  aktarılmaktadır.
Geliş  Tarihi    :  14.12.2017
Kabul  Tarihi  :  23.01.2018
  In  this  article,  the  studies  which  were  carried  out  for  a  period  of  two  years  in  order  to  revise  the  World  Medical  Association  Declaration  of  Geneva
are  described.  The  contributions  of  Turkish  Medical  Association  are  also  emphasized.
Received  :  14.12.2017
Accepted  :  23.01.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: hekimlik  andı,  hipokrat  yemini,  Dünya  Tabipler  Birliği,  Türk  Tabipleri  Birliği,  tıp  etiği,  meslek  ahlakı  kuralları
EN: physician’s  pledge,  hippocratic  oath,  World  Medical  Association,  Turkish  Medical  Association,  medical  ethics,  professional  codes