Dosya-Derleme
AŞI  REDDİNİN  BAĞLAMI  VE  SONUÇLARI
The  Context  and  Consequences  of  Vaccine  Refusal

Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 83-97
Yazar
    Feride  AKSU  TANIK
       Prof.  Dr.,  İzmir  Dayanışma  Akademisi  (İDA)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bulaşıcı  hastalıklar,  asırlar  boyunca  insanlığın  gündeminde  yer  almış  ve  almaya  devam  etmektedir.  Milyonlarca  çocuğun  yaşamını  kurtaran  aşılar,  1796’da  Jenner  tarafından  Çiçek  aşısının  geliştirilmesinden  bu  güne;  etkinlikleri,  koruyuculuk  düzeyleri,  yan  etkileri,  maliyetleri,  patent  koruması  nedeniyle,  metaya  dönüşmeleri  vb.  pek  çok  boyutuyla  tartışılmıştır.  Giderek  artan  ölçüde  aşıların  olası  yan  etkilerine  ilişkin
kaygıların,  endişelerin,  tereddütlerin  ve  yanlış  inanışların  yaygınlaştığı  gözlemlenmektedir.  Aşı  reddi  ya  da  aşı  karşıtlığına  çoğunlukla  dini  gerekçeler  gösterilmekte  ve  ikna  edici  olmaktadır.  Bu  makalede  aşı  konusunda  tereddüt,  aşı  reddi,  aşı  karşıtlığı  kavramları  açıklanacaktır.  Aşı  reddinin  nasıl  piyasada  arz  talep  meselesi  olarak  algılandığı  ve  dinlerin  aşıya  nasıl  yaklaştıkları  aktarılacaktır.  Bununla  beraber,  toplum  bağışıklığının  önemi  vurgulanacaktır.
Geliş  Tarihi      :  08.01.2018
Kabul  Tarihi  :  20.02.2018
  For  centuries  communicable  diseases  are  on  the  agenda  of  humanity.  Vaccines  saved  the  lives  of  the  millions  of  children.  Since  Smallpox  Jenner
invented  Smallpox  vaccine  in  1796,  their  eff  iciency,  side  eff  ects,  and  costs  and  commodification  of  vaccines  discussed.  The  worries,  hesitancy,
misbeliefs  are  increasing.  Vaccine  refusal  or  anti-vaccine  movements  become  convincing  through  religious  arguments.  This  article  will  explain
vaccine  hesitancy,  refusal  and  anti-vaccine  concepts  and  how  vaccine  refusal  is  approached  as  a  supply  demand  issue?  How  the  religions  approach  to  vaccines?  Community  immunity  also  will  be  emphasized.
  Received  :  08.01.2018
  Accepted  :  20.02.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: aşı  konusunda  tereddüt,  aşı  reddi,  aşı  karşıtı  hareket,  din
EN: vaccine  hesitancy,  vaccine  refusal,  anti-vaccine  movement,  religion