Dosya-Derleme
PSİKOLOJİ  VE  PSİKİYATRİ  UYGULAMALARINDA  DİN  VE  MUHAFAZAKÂRLAŞMA:
GÖRÜNENİN  ALTINDAKİ  GERÇEK

Religion  and  Conservatism  in  Psychology  and  Psychiatry  Practice:  Reality  behind  the  Apparent

Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 98-111
Yazar
    Burhanettin  KAYA
       Doç.  Dr.,  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Uzmanı
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda,  çağdaş  psikiyatri  uygulamalarının  egemen  olduğu  günümüz  Türkiye’sinde,  AKP  iktidarının  hayatın  her  alanını  biçimleyen  ve
örseleyen  politikalarının  uzantısında,  dinsel  ideolojinin  psikiyatriyi  hem  uygulama  hem  de  araştırma  bağlamında  nasıl  etkilediği  ele  alınacaktır.  “Dindar  psikiyatri  neler  yapıyor?”  sorusu  bir  tarafta  dururken,  diğer  tarafta  dindar  hastalara  yönelik  yapılmak  istenen  ruhsal  müdahalelerin  nasıl  bir  zihinsel  altyapı  oluşturularak  kurgulandığını  ve  bir  uygulamaya  geçirilmeye  çalışıldığını,  alanda  yapılan  bazı  araştırmalar  incelenerek  gözden  geçirilecektir.  Özellikle  son  15  yıla  damgasını  vuran,  mesleki  sınır  ihlâllerine  yol  açan;  “psikiyatride  dinselleşme  eğilimine”,  kapitalizmin  ve  ülkeyi  kaplayan  travmaların  yarattığı  karamsarlığın,  mutsuzluğun  giderilmesinde  dinin  bir  seçenek  olarak  gelişimine;  hem  devletin  dinsel  ideolojiyi  sağlık  sistemine  uyarlama  uğraşısına  (din  psikologları-imamlar),  popülerleşmesine  ve  uzak  doğu  mistisizmini  barındıran  “terapi”  adı  verilen  çeşitli  uygulamaların  yaygınlaşmasına,  hem  de  çağdaş  psikiyatri  ve  psikoterapi  uygulamalarına  bile  bazı  dinsel  öğelerin  yerleşmesiyle  oluşan  eksen  kaymasına  değinilecektir.
Geliş  Tarihi    :  27.02.2018
Kabul  Tarihi    :  25.03.2018
  In  this  paper,  the  issue  of  how  the  religious  ideology  eff  ects  psychiatry  in  Turkey  where  modern  psychiatry  dominates  ,  in  relation  to  practice
and  research  will  be  discussed  and  this  will  be  done  in  the  context  of  AKP’s  ruling  policy  which  both  designs  and  also  traumatizes  almost  every
aspect  of  life.  Keeping  the  question  of  what  religious  psychiatry  actual  does  in  mind,  how  psychiatric  treatments  for  religionist  patients  are  made  up  and  put  into  practice  under  the  infl  uence  of  some  sort  of  intellectual  background,  will  be  reviewed  in  light  of  the  literature  including  research  on  this  topic.  The  religionization  of  psychiatry  which  is  part  of  the  a  generalized  trend  of  the  last  15  years  and  results  in  the  violation  of  professional  boundaries,  the  emergence  of  religion  as  a  healer  for  the  pessimism  and  unhappiness  which  are  created  by  capitalism  and  the  never-ending
traumas  in  the  country  will  all  be  discussed.  Also,  the  paper  will  focus  on  the  eff  orts  of  the  state  to  popularize  and  adapt  religious  ideology  to  health
care  (religion  psychologists  and  imams)  resulting  both  in  the  proliferation  of  therapies  involving  a  far-east  mysticism  and  also  the  implementation  of  religious  elements  even  in  modern  psychiatry  and  psychotherapy  practice.
Received  :  27.02.2018
  Accepted  :  25.03.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: psikiyatri,  psikoloji,  psikoterapi,  sağlık,  din,  muhafazakârlık
EN: psychiatry,  psychology,  psychotherapy,  health,  religion,  conservatism