Dosya-Derleme
AMELİYATHANEDE  HİZMET  ALAN  HASTALARDA  DİNİ  İNANCIN  ETKİSİ
The  Eff  ects  of  Religious  Beliefs  in  Patients  Receiving  Services  in  the  Operating  Room

Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 121-125
Yazar
    Nursel  ŞAHİN
       Prof.  Dr.,  Antalya  Dayanışma  Akademisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Hekimler,  sosyoekonomik  koşullar,  dini  inançlar  ve  kültürel  değerlerle  giderek  farklılaşan  hasta  topluluklarına  nitelikli  hizmet  sunumunda  çeşitli  zorluklarla  karşılaşabilir.  İnanç  ve  din,  her  hasta  için  bir  sorun  olmamasına  karşın,  ameliyathanede  dini  inançlar  hasta-hekim  ilişkilerinde  etik  çatışmaya  yol  açabilir.  Sağlık  çalışanları  olarak  hastanın  özerkliğine  saygı  duymalı  ve  hastalarımızın  güvenliği  ve  bakımı  için
anlama  yaklaşımı  ve  becerisine  sahip  olunmalıdır.
Geliş  Tarihi    :  11.01.2018
Kabul  Tarihi    :  24.02.2018
  As  physicians  encounter  an  increasingly  diverse  patient  population,  socioeconomic  circumstances,  religious  values  and  cultural  practices  may  present  barriers  to  the  delivery  of  quality  health  care.  While  faith  and  religion  will  not  be  a  problem  for  every  patient,  religious  beliefs  during  an  operating  room  visit  may  lead  to  ethical  confl  icts  in  patient-physician  relationships.  As  healthcare  workers,  we  must  respect  the  autonomy  of  the  patient  and  have  the  perspective  and  skill  to  recognize  them  for  the  safety  and  care  of  our  patients.
Received  :  11.01.2018
Accepted  :  24.02.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: ameliyathane,  dini  inanç,  sağlık
EN: operating  room,  religious  belief,  health