Dosya-Derleme
DİNİN  SİYASALLAŞMASININ  DİŞHEKİMLERİ  VE  AĞIZ-DİŞ  SAĞLIĞI  HİZMETLERİNE  YANSIMALARI  HAKKINDA  BİR  DENEME
An  Essay  About  Refl  ections  on  Dentists  and  Oral  Health  Sercives  of  Politicization  of  the  Religion

Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 126-136
Yazar
    A.R.  İlker  CEBECİ
       Dr.,  Dt.  Türk  Diş  Hekimleri  Birliği  16.  Dönem  Merkez  Yönetim  Kurulu  Başkanı
Yazar
    Neslihan  SEVİM
       Dt.,  16.  Türk  Diş  Hekimleri  Birliği  Dönem  Merkez  Yönetim  Kurulu  Genel  Sekreteri
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Dinin  siyasallaşması  olgusu,  toplum  hayatına  birçok  yansıması  ile  genel  bir  muhafazakârlaşmayı  getirirken,  genelde  sağlık,  özelde  ağızdiş  sağlığı  hizmetleri  farklı  düzeylerde  ve  biçimlerde  fazlasıyla  etkilenmiştir.  Bu  makalenin  amacı;  Türkiye’  de  dinin  siyasallaşmasının  ve
beraberinde  muhafazakârlaşmanın,  dişhekimleri  ile  ağız-  diş  sağlığı  hizmeti  alan  hastalara  yansımalarını  sosyal  medya  ve  basında  yer
alan  örnekler  üzerinden  ortaya  koymaktır.  Bu  örneklerden  bazıları;  dini  inancı  olan  kişilerin/hastaların  koruyucu  ve  tedavi  amaçlı  kullanılan
maddelerin  caiz  ya  da  helal/haram,  günah/sevap  olup  olmadığını  sorması  ya  da  ona  göre  kullanmaya  karar  vermesi,  dindar  hastaların  dindar  dişhekimlerini,  yine  dindar  hastaların  ve  dişhekimlerin  hemcinsinden  olan  hekimi/hastayı  tercih  etmesi,  hastaların  tıbbi  uygulamalar  yerine  Kur’an  ve  hadislerde  geçtiği  için  hacamat-sülük  gibi  uygulamalara  başvurması,  yine  dindar  dişhekimlerinin  de  bu  yöntemlere  ilgi  duyması  ile  ilgilidir.
Geliş  Tarihi  :  20.12.2017
Kabul  Tarihi    :  21.02.2018
  While  the  fact  of  politicization  of  the  religion  brings  about  a  general  conservatization  with  its  multiple  refl  ection  to  the  society,  health  care  in
general,  oral  and  dental  health  care  in  private  fields  have  been  aff  ected  extremely  in  diff  erent  levels  and  forms.  The  aim  of  this  article  is  to  reveal
the  refl  ection  of  politicization  and  accordingly  conservatization  of  the  religion  in  Turkey  to  the  dentists  and  patients  who  get  oral  and  dental
health  care  through  the  examples  in  social  media  and  press.  For  instance;  people/patients  who  have  religious  belief  ask  whether  preservative
and  treatment-purpose  substances  are  appropriate  to  the  religion  or  halal/forbidden  by  religion,  sin/good  and  accordingly  decide  to  use  them;
religious  patients  prefer  religious  dentists,  religious  patients  and  dentists  prefer  fellow  patients/dentists;  patients  use  such  practices  as  cupping
and  hirudin  therapy  instead  of  medical  applications  and  religious  dentists  are  interested  in  these  practices.
Received  :  20.12.2017
  Accepted  :  21.02.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: dinin  siyasallaşması,  muhafazakârlaşma,  ağız  ve  diş  sağlığı,  dişhekimi
EN: politicization  of  the  religion,  conservatization,  oral  and  dental  heath,  dentist