Dosya-Derleme
KÜRTAJ  YASAKLARININ  TARİHSEL  DAYANAKLARI  VE  DİNLERİN  ETKİSİ
Historical  Bases  of  Abortion  Prohibitions  and  the  Eff  ects  of  Religions

Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 137-142
Yazar
    Lale  TIRTIL
       Dr.,  Adli  Tıp  Uzmanı,  Adli  Tıp  Kurumu  Büyük  Çekmece  Şube  Müdürlüğü
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Doğurganlık  üzerindeki  ataerkil  denetim,  en  belirgin  hâliyle  kürtajın  sınırlandırılması  ya  da  yasaklanması  durumunda  görülebilir.  Kadınların
düşük/kürtaj  deneyimlerinin  tarihsel  süreci  yasakların  izi  sürülerek  incelediğinde;  din,  devlet,  aile,  hukuk  ve  tıbbın  doğurganlığı  düzenlediği
anlaşılmaktadır.  Kürtaj,  ;  dini,  kültürel,  ekonomik  ve  bilimsel  olarak  tartışılırken,  siyasal  iktidar,  nüfusun  yeniden  üretimi,  ailenin  ve  üretim
ilişkilerinin  sürekliliği  yönünden  yasal  denetim  mekanizmaları  oluşturmuştur.  İslam  ve  Hıristiyan  gibi  dinler  kürtaj  yaklaşımlarında  farklılık
gösterseler  de  her  ikisi  de  yasakların  dayanağı  olmuştur  ve  süreç  içinde  giderek  siyasallaşarak,  ataerkil  iktidar  yapısını  güçlendirmiştir.
Bilimsel  gelişmeler  kürtajı  tıbbileştirmiş,  ancak  bu  özellikle  ataerkil  iktidarın  etkisini  engelleyememiştir.
Geliş  Tarihi    :  18.01.2018
Kabul  Tarihi    :  16.03.2018
  Patriarchal  control  over  fertility  is  most  manifested  in  the  case  of  abortion  ban  or  restrictions.  When  we  examine  women’s  historical
experience  of  abortion  and/or  miscarriage  by  tracing  these  prohibitions  we  understand  that  religion,  state,  family,  law  and  medicine,  they  all
regulate/control  fertility.  While  abortion  has  been  discussed  within  religion,  culture,  economics  and  science,  the  political  power  has  created  its
legal  control  mechanisms  in  order  to  control  reproduction  and  population,  continuity  of  family  and  relations  of  production.  Although  Islam  and
Christian  such  as  religions  may  diff  er  in  detail  in  their  approach  to  abortion,  they  are  both  aligned  themselves  with  oppression,  and  increasingly
became  politicized  and  contributed  to  and  strengthened  the  patriarchal  power  structure.  Scientific  developments  have  medicalized  abortion,
however  did  not  hindered  the  infl  uence  of  the  aforementioned  especially  patriarchal  power.
Received  :  18.01.2018
Accepted  :  16.03.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: kürtaj,  hukuk,  din,  İslam,  Hıristiyanlık,  kürtaj  yasağı
EN: abortion,  law,  religion,  Islam,  Christianity,  abortion  ban